2021 - ŞUBAT AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARARI 2.BİRLEŞİM

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2021

Tarihi

22.02.2021

Saat

 14:00

Sayısı

 18

Birleşim

 2

Oturum

 1

Özü

Akçadağ İlçe Merkezi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan İtirazlarda hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi hususu

Gelecek Toplantı

Tarih

04.03.2021

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Mustafa EVİN, Hasan ULUTAŞ, Mehmet Ali TURAN, Mustafa TURHAN, Celal ARTAN, Arif Özcan GÜNAY, Bekir ŞEKER, Mehmet KORKMAZ, Murat TURCAN, Hamdi KOCA, İbrahim Fehmi KÜTAN, Bülent CÖMERT, Cengiz ÖCAL, Mustafa MENGE ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar: -
  •  Mazeretsiz katılmayanlar: -

            Gündemin 1. Maddesi;  Gündemimizin Birinci maddesi olan Akçadağ İlçe Merkezi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan İtirazlarda hazırlanan İmar Komisyon Raporu görüşülmeye geçildi.

 

           Meclis Başkanı; Gündemimizin birinci maddesi olan Akçadağ İlçe Merkezi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan İtirazlarda hazırlanan İmar Komisyon Raporu görüşülmeye başlanıldı.

 

           17.02.2021 Tarih ve 2021/17 Sayılı Belediye Meclis toplantısında Belediye Meclisi gündeminin 2.Maddesinde yer alan “Akçadağ İlçe Merkezi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan İtirazların görüşülmesi” gündem maddesi gereği; konu Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilmiş olup 18.02.2021 tarihli yapılan Belediyemiz İmar Komisyon toplantısında hazırlanan Rapor gereğince;

 

1-Ahmet Nazif  EVİN’in  25.01.2020  tarih ve 180 sayılı dilekçesi ile sunulan; Kültür mahallesi 60 ada 6 nolu parselde yola itiraz; Yapılan değerlendirme neticesinde, itiraza konu taşınmaz üzerinden geçen imar yolu 35 m genişliğindeki Darende yol aksından başlayıp kuzey-güney yönünde uzanarak imar planının dış çeperine yakın bölgede son bulan 20 m genişliğinde ana toplayıcı ulaşım aksıdır. Bu nedenle taşınmaz üzerinden de geçen bu imar yolunun iptal edilmesi, hem planlama açısından hem de teknik olarak mümkün değildir. Ancak bu imar yolunun bağlandığı ve taşınmaz üzerinden geçen kısmında, bağlantı açısı ve ulaşım güvenliği dikkate alınarak bir düzenlemenin yapılması mümkün olduğundan söz konusu talep kısmen uygun görülmüştür.

 

2-Akbaş Turizm Petrol Ltd. Şti. yetkilisi Turgut AKBAŞ’ın 11.02.2021 tarih ve 338 sayılı dilekçesi ile sunulan; Doğu mahallesi 9 ada 152 nolu parselde bulunan akaryakıt istasyonuna itiraz; Yapılan değerlendirme neticesinde, itiraza konu taşınmazın mülkiyet sınırı dikkate alınarak akaryakıt fonksiyonu korunduğundan talep uygun görülmeyerek reddedilmiştir.  

 

3-Abdullah AKGÜN’ün 11.02.2021 tarih ve 339 sayılı dilekçesi ile sunulan; Aktepe mahallesi 89 ada 13 nolu parselde yeni imar planı düzenlemesinde çekme mesafesine itiraz; Yapılan değerlendirme neticesinde, itiraza konu taşınmazın yer aldığı imar adasında, mevcut yapı dokusu dikkate alınarak yapı çekme mesafeleri plana işlenmemiş, mevcut teşekküle göre yapı yaklaşma mesafelerinin belirlenmesi belediyeye bırakılmıştır. Bu bölgede mülkiyet dokusu küçük alansal büyüklüğe sahip, geometrik şekli yapılaşmaya elverişli olmayan ve birbirleri ile orantısız bir yapıdadır. Bu nedenle bu bölgede yapılacak 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca yapılacak imar uygulaması ile sorunun giderileceğinden dolayı itiraz reddedilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

4-Ramazan AKBAŞ’ın 11.02.2021 tarih ve 337 sayılı dilekçesi ile sunulan; Doğu mahallesi 36 ada 1 parselde park alanına itiraz;  Planlama bölgesinde 2040 öngörüsüne göre belirlenen projeksiyon nüfusu için Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirlenen kişi başı sosyal kullanım standardı uyarınca sosyal ve teknik altyapı alanları ayrılmıştır. Bu alanların azaltılması bahsi geçen yönetmelik hükümlerine aykırı olacağından ve planın sosyal ve teknik altyapı dengesini bozacağından, bu bölgede yapılacak 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca yapılacak imar uygulaması ile sorunun giderileceğinden dolayı itiraz reddedilmiştir.

 

5-Ümüt KARAKUŞ’un 11.02.2021 tarih ve 342 sayılı dilekçesi ile sunulan; Doğu mahallesi 42 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellerin Yerleşik Konut Alanı olarak değil, toplu iş yeri kategorisine alınması talebi; Yapılan değerlendirme neticesinde, söz konusu taşınmazların konut alanı olarak planlı olduğu,  itiraz dilekçesinde belirtildiğinin aksine 15 ada 4 nolu taşınmazın toplu işyeri olarak değil Pazar Alanı olarak planlı olduğu, itiraza konu taşınmazların bulunduğu sahanın yerleşim merkezinin çeperinde yer almasından ve bu bölgede ticari faaliyetlerin öngörülmemesinden dolayı toplu işyeri talebi uygun görülmeyerek reddedilmiştir.

 

6-Nazlıye KARADENİZ’in 11.02.2021 tarih ve 341 sayılı dilekçesi ile sunulan; Kültür mahallesi 56 ada 7 nolu parsel için;

a. Parsel üzerinden geçen 12 m genişliğindeki imar yoluna itiraz;

b. Gelişme Konut Alanı fonksiyonlu alanın Ticaret- Konut olması talebi;

c. Parsel üzerinden geçen 10 m genişliğindeki mar yoluna itiraz; Yapılan değerlendirme neticesinde, 12 m genişliğindeki imar yolunun, devamlılığı olmayan bir ulaşım aksı olması ve imar adasının bütünleştirilmesinde bir sakınca olmaması nedeniyle, talep uygun görülmüştür. Ancak gelişme konut alanı olarak planlı imar adasının, taşınmazın bulunduğu sahanın yerleşim merkezinin çeperinde yer almasından ve bu bölgede ticari faaliyetlerin öngörülmemesinden dolayı konut+ticaret talebi ile 10 m genişliğindeki imar yoluna yapılan itiraz reddedilmiştir.  Bu nedenle itiraza konu taşınmaz üzerinde kısmı düzenlemenin yapılması uygun görülmüştür.

 

7-Abdullah PEKTAŞ’ın 08.02.2021 tarih ve 308 sayılı dilekçesi ile sunulan; Kotangölü mahallesi 647,46 ve 48 sayılı parsellerin Uygulama İmar Planı değişikliğine itiraz; Yapılan değerlendirme neticesinde, itiraza konu taşınmazlar üzerinden geçen imar yolu, ilçe merkezini Malatya-Kayseri Devlet Karayoluna bağlayan, Yüksekokul, öğrenci yurtları, sağlık tesisi, eğitim tesisi, sosyal-kültürel tesis alanlarının yer aldığı yaya ve trafik hareketliliği bakımından kentsel yaşamın yoğun olacağı bir kamusal bölgeye erişimi sağlayan, yine cezaevi alanına erişim imkanı veren, taşıdığı bu potansiyeller nedeniyle ileriye yönelik olarak düşünülüp 30 m genişliğinde öngörülen bir ana ulaşım aksıdır. Trafik güvenliği, ulaşım aksındaki doğrusallığın sağlanması, dönüş açısı gibi teknik nedenler dikkate alınarak bu ana ulaşım aksının güzergahı belirlenmiştir. Bu nedenle itiraza konu taşınmazlar için yapılan talepler uygun görülmeyerek reddedilmiştir.

 

Akçadağ İlçe Merkezi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan İtirazların görüşülmesi hakkında toplanan İmar Komisyonunun yukarıda belirtilen itirazları değerlendirerek hazırladığı İmar Komisyon Raporunun bu haliyle kabul edilmesi hususu;

 

 

 

 

          Yapılan açık oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

            Hamdi KOCA

                          Meclis Katibi

 

      Celal ARTAN

       Meclis Kâtibi

 

                     

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal
www.ocianews.com deneme bonusu veren siteler bahis siteleri casino siteleri