2021 - ŞUBAT AYI MECLİS KARARI

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2021

Tarihi

05.02.2021

Saat

 14:00

Sayısı

 11

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

Denetim Komisyonu toplantılarına dışarıdan çağrılacak uzman kişilere yapılacak ödemeler için hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi,

Gelecek Toplantı

Tarih

04.03.2021

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Mustafa EVİN, Hasan ULUTAŞ, Mehmet Ali TURAN, Hamdi KOCA, Arif Özcan GÜNAY, Bekir ŞEKER, Murat TURCAN, Mehmet KORKMAZ, İbrahim Fehmi KÜTAN, Bülent CÖMERT, Cengiz ÖCAL, Mustafa MENGE ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar: Mustafa TURHAN, Celal ARTAN
 •  Mazeretsiz katılmayanlar: -

 

Gündemin 1. Maddesi;  Belediye Meclisi 05.02.2021 tarihli toplantısı Saygı Duruşu ve akabinde İstiklal Marşının okunmasına müteakip görüşmelere geçildi.

Gündemin 2. Maddesi;  Belediye Meclisinin bir önceki 07.01.2021 ve 12.01.2021 tarihli almış oluğu kararlar Meclis Üyelerine dağıtılmış ve yapılan oylama neticesinde kararlar Oy Birliği kabul edilmiştir.

 

             Gündemin 3. Maddesi;  Gündemimizin Üçüncü maddesi olan Denetim Komisyonu toplantılarına dışarıdan çağrılacak uzman kişilere yapılacak ödemeler için hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülmeye geçildi.

 

           Meclis Başkanı; Gündemimizin üçüncü maddesi olan Denetim Komisyonu toplantılarına dışarıdan çağrılacak uzman kişilere yapılacak ödemeler için hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülmeye başlanıldı.

 

07.01.2021 Tarih ve 2021/2 Sayılı Belediye Meclis toplantısında Belediye Meclisi gündeminin 4.Maddesinde yer alan Denetim Komisyonu toplantılarına dışarıdan çağrılacak uzman kişilerin sayısı ile çalıştırılacağı süre ve yapılacak ödemelerin belirlenmesi gündem maddesi gereği; Akçadağ Belediyesinde oluşturulan Denetim Komisyonunun çalışmalarında ihtiyaç duyulması halinde;

 

Belediye ve Bağlı Kuruluşları dışındaki Kamu Kurum ve Kuruluşlarından bir uzman memurun 10 iş gününü geçmemek üzere görevlendirilmesi için Denetim Komisyonuna yetki verilmesi hususu Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olup,

11.02.2021 tarihli yapılan Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyon toplantısında hazırlanan Rapor gereğince;

 

Bu şekilde çalıştırılacak uzman memur ve kişilere (1.000) gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık kat sayı (0,165786) ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere brüt 165,78 TL günlük ödeme yapılması,

 

          Yapılan açık oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

            Hasan ULUTAŞ

                       Meclis Yedek Katibi

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2021

Tarihi

05.02.2021

Saat

 14:00

Sayısı

 12

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

Akçadağ Belediyesi İştiraki olan AKTU Tem. İnş. Gıda. Tekstil. San. tic. Ltd. Şirketinin ana sermayesinin artırılması hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi

Gelecek Toplantı

Tarih

04.03.2021

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Mustafa EVİN, Hasan ULUTAŞ, Mehmet Ali TURAN, Hamdi KOCA, Arif Özcan GÜNAY, Bekir ŞEKER, Murat TURCAN, Mehmet KORKMAZ, İbrahim Fehmi KÜTAN, Bülent CÖMERT, Cengiz ÖCAL, Mustafa MENGE ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar: Mustafa TURHAN, Celal ARTAN
 •  Mazeretsiz katılmayanlar: -

             Gündemin 4. Maddesi;  Gündemimizin dördüncü maddesi olan Akçadağ Belediyesi İştiraki olan AKTU Tem. İnş. Gıda. Tekstil. San. tic. Ltd. Şirketinin ana sermayesinin artırılması hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülmeye geçildi.

 

           Meclis Başkanı; Gündemimizin dördüncü maddesi olan Akçadağ Belediyesi İştiraki olan AKTU Tem. İnş. Gıda. Tekstil. San. tic. Ltd. Şirketinin ana sermayesinin artırılması hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülmeye başlanıldı.

 

07.01.2021 Tarih ve 2021/3 Sayılı Belediye Meclis toplantısında Belediye Meclisi gündeminin 5.Maddesinde yer alan Akçadağ Belediyesi İştiraki olan AKTU Tem. İnş. Gıda. Tekstil. San. tic. Ltd. Şirketinin ana sermayesinin artırılması gündem maddesi gereği; konu Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olup 12.02.2021 tarihli yapılan Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyon toplantısında hazırlanan Rapor gereğince;

 

            Belediyemiz iştiraki olan AKTU Tem.İnş.Gıda Teks.San.Tic.Ltd.Şti. şirketi ile ilgili Belediye Meclisinin 17.11.2015 tarih ve 101 sayılı kararında; Şirketin Belediye tarafından devralındığı 10.000 TL olan ana sermayesinin de 500.000,00 TL’ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

                2020 yılı için AKTU Şirketinin kar-zarar durumunda rapor ekinde yer alan; Personel Gelir giderleri, Seyir Terası Gelir giderleri, Sosyal Tesis Gelir giderleri, Kış Bahçesi gelir giderleri, otobüs gelir giderleri, Balkon, Otopark, Dürbün, Halı Saha, Vergi Giderleri ve Genel Giderleri incelendiğinde şirketin 2020 yılı için toplam geliri 2.150.355,03 TL, Gideri 2.046.646,98 TL’dir. Şirket 2020 yılı 103.708,05 TL kara geçmiştir.

                Mevcut durumda yukarıdaki gelir ve giderler incelendiğinde AKTU Tem.İnş.Gıda Teks.San.Tic.Ltd.Şti. şirketinin mali anlamda sürdürülebilirliğini sağlamak ve faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 500.000,00 TL olan ana sermayesinin 5.000.000,00 TL (Beş Milyon Türk Lirası)’ye kadar çıkarılması hususu;

 

Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

            Hasan ULUTAŞ

                       Meclis Yedek Katibi

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2021

Tarihi

05.02.2021

Saat

 14:00

Sayısı

 13

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

İlçemiz Başpınar Mahallesinde Belediye İş Hanında Mülkiyeti Belediyeye ait olan lojmanın Kiralanması talebinin görüşülmesi

Gelecek Toplantı

Tarih

04.03.2021

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Mustafa EVİN, Hasan ULUTAŞ, Mehmet Ali TURAN, Hamdi KOCA, Arif Özcan GÜNAY, Bekir ŞEKER, Murat TURCAN, Mehmet KORKMAZ, İbrahim Fehmi KÜTAN, Bülent CÖMERT, Cengiz ÖCAL, Mustafa MENGE ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar: Mustafa TURHAN, Celal ARTAN
 •  Mazeretsiz katılmayanlar: -

          

               Gündemin 5. Maddesi;  Gündemimizin beşinci maddesi olan İlçemiz Başpınar Mahallesinde Belediye İş Hanında Mülkiyeti Belediyeye ait olan lojmanın Kiralanması talebi görüşülmeye geçildi.

 

           Meclis Başkanı; Gündemimizin beşinci maddesi olan İlçemiz Başpınar Mahallesinde Belediye İş Hanında Mülkiyeti Belediyeye ait olan lojmanın Kiralanması talebi görüşülmeye başlanıldı.

 

İlçemiz Başpınar Mahallesinde Mülkiyeti Belediyemize ait 150 ada 47 nolu parsel üzerindeki Belediye İş Hanında bulunan 1 adet dükkan(ofis)’nın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümleri gereğince ihale edilip, 5393 sayılı Belediye Kanununun “Meclisin görev ve yetkileri” başlıklı 18. Maddesinin (e) bendi; “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” uyarınca protokol hazırlanarak kira sözleşmesinin yapılması ve kiralama işlemlerinin başlatılması hususu;

 

Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

            Hasan ULUTAŞ

                       Meclis Yedek Katibi

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2021

Tarihi

05.02.2021

Saat

 14:00

Sayısı

 14

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

İlçemiz Muhtelif Mahallelerinde Belediyemiz adına kayıtlı arsaların satışının görüşülmesi

 

Gelecek Toplantı

Tarih

04.03.2021

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Mustafa EVİN, Hasan ULUTAŞ, Mehmet Ali TURAN, Hamdi KOCA, Arif Özcan GÜNAY, Bekir ŞEKER, Murat TURCAN, Mehmet KORKMAZ, İbrahim Fehmi KÜTAN, Bülent CÖMERT, Cengiz ÖCAL, Mustafa MENGE ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar: Mustafa TURHAN, Celal ARTAN
 •  Mazeretsiz katılmayanlar: -

          

                Gündemin 6. Maddesi;  Gündemimizin altıncı maddesi olan İlçemiz Muhtelif Mahallelerinde Belediyemiz adına kayıtlı arsaların satışı görüşülmeye geçildi.

 

                 Meclis Başkanı; Gündemimizin altıncı maddesi olan İlçemiz Muhtelif Mahallelerinde Belediyemiz adına kayıtlı arsaların satışı görüşülmeye başlanıldı.

 

                30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimi sonrası özellikle köyden mahalleye dönüşen alanlarda mesken yapmak amacıyla Belediyemiz mülkiyetine geçen parsellerin satışı talep edilmektedir. Bu nedenlerden dolayı yapılan araştırmalar neticesinde özellikle dilekçe ile arsa satış talebinde bulunulan mahalleler olan;

 

 Şeyhlermahallesi 123 ada 1 parsel, Kepez mahallesi 193 ada 9 nolu parsel, 184 ada 13 nolu parsel, 135 ada 3 nolu parsel, 182 ada 4 nolu parsel, Şeyhler Mahallesi 123 ada 1 nolu parsel, Develi Mahallesi 119 ada 15 nolu parsel, Bekiruşağı Mahallesi 139 ada 32 ,36 nolu parsel, 148 ada 4 nolu parsel, Pınarlı Mahallesi 173 ada 5 nolu parsel, Darıca Mahallesi 103 ada 128 nolu parsel, Keller Mahallesi 126 ada 5 nolu parsel, 132 ada 13 nolu parsel, 126 ada 5 nolu parsel, Harunuşağı Mahallesi 104 ada 43 nolu parsel, Doğu Mahallesi 32 ada 136 nolu parsel parsellerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden satışı hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “İhtisas komisyonları” başlıklı 24. Maddesi uyarınca konunun incelenmek üzere Akçadağ Belediye Başkanlığı Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna havalesine ve 5 işgünü içinde düzenlenecek Komisyon Raporu doğrultusunda bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine;

 

Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

            Hasan ULUTAŞ

                       Meclis Yedek Katibi

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2021

Tarihi

05.02.2021

Saat

 14:00

Sayısı

 15

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

İlçemiz Eğin(Güzyurdu) Mahallesi muhtarı Hakan AKBULUT’un dilekçesinin görüşülmesi

Gelecek Toplantı

Tarih

04.03.2021

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Mustafa EVİN, Hasan ULUTAŞ, Mehmet Ali TURAN, Hamdi KOCA, Arif Özcan GÜNAY, Bekir ŞEKER, Murat TURCAN, Mehmet KORKMAZ, İbrahim Fehmi KÜTAN, Bülent CÖMERT, Cengiz ÖCAL, Mustafa MENGE ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar: Mustafa TURHAN, Celal ARTAN
 •  Mazeretsiz katılmayanlar: -

          

                Ek Gündemin 7. Maddesi;  Ek Gündemimizin yedinci maddesi olan İlçemiz Eğin(Güzyurdu) Mahallesi muhtarı Hakan AKBULUT’un dilekçesi görüşülmeye geçildi.

 

               Meclis Başkanı; Ek Gündemimizin yedinci maddesi olan İlçemiz Eğin(Güzyurdu) Mahallesi muhtarı Hakan AKBULUT’un dilekçesi görüşülmeye başlanıldı.

 

    İlçemiz Eğin(Güzyurdu) Mahallesi muhtarı Hakan AKBULUT’un Belediyeye vermiş olduğu dilekçe gereği; Mülkiyeti Belediyemize ait 104 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan Sosyal Tesis Niteliğinde 2.479,80 m2’lik Muhtarlık Binası olarak kullanılan alanın kiralanması talebinde bulunmuştur.

 

İlçemiz İlçemiz Eğin(Güzyurdu) Mahallesinde Mülkiyeti Belediyemize ait 104 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan Sosyal Tesis Niteliğinde 2.479,80 m2’lik Muhtarlık Binası olarak kullanılan alanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümleri gereğince ihale edilip, 5393 sayılı Belediye Kanununun “Meclisin görev ve yetkileri” başlıklı 18. Maddesinin (e) bendi; “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” uyarınca konunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “İhtisas komisyonları” başlıklı 24. Maddesi uyarınca konunun incelenmek üzere Akçadağ Belediye Başkanlığı Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna havalesine ve 5 işgünü içinde düzenlenecek Komisyon Raporu doğrultusunda bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine;

 

Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

            Hasan ULUTAŞ

                       Meclis Yedek Katibi

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2021

Tarihi

05.02.2021

Saat

 14:00

Sayısı

 16

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

Belediyemiz İnşaat Mühendisi kadrosunun iptali hususunun görüşülmesi

Gelecek Toplantı

Tarih

04.03.2021

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Mustafa EVİN, Hasan ULUTAŞ, Mehmet Ali TURAN, Hamdi KOCA, Arif Özcan GÜNAY, Bekir ŞEKER, Murat TURCAN, Mehmet KORKMAZ, İbrahim Fehmi KÜTAN, Bülent CÖMERT, Cengiz ÖCAL, Mustafa MENGE ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar: Mustafa TURHAN, Celal ARTAN
 •  Mazeretsiz katılmayanlar: -

          

                Ek Gündemin 8. Maddesi;  Ek Gündemimizin sekizinci maddesi olan Belediyemiz İnşaat Mühendisi kadrosunun iptali hususu görüşülmeye geçildi.

 

               Meclis Başkanı; Ek Gündemimizin sekizinci maddesi olan Belediyemiz İnşaat Mühendisi kadrosunun iptali hususu görüşülmeye başlanıldı.

 

Belediyemizde ihtiyaç duyulmayan 1 Adet İnşaat Mühendisi Kadrosunun 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (l) fıkrasında; Norm kadro çerçevesinde Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.” Hükmü doğrultusunda 8500 unvan kodlu Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan 1 adet 8. Dereceli İnşaat Mühendisi kadrosunun iptali hususu;

 

 

 

Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

            Hasan ULUTAŞ

                       Meclis Yedek Katibi

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

                     

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal
www.ocianews.com deneme bonusu veren siteler bahis siteleri casino siteleri