2021 - MAYIS AYI MECLİS KARARI

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2021

Tarihi

17.05.2021

Saat

 14:00

Sayısı

 35

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

İlçemiz Başpınar Mahallesi 108 ada 1 nolu mera vasıflı parselde tahsis değişikliğinin yapılması hususu

Gelecek Toplantı

Tarih

03.06.2021

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkan Vekili Mehmet Ali TURAN’ın başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Mustafa EVİN, Hasan ULUTAŞ, Arif Özcan GÜNAY, Bekir ŞEKER, Celal ARTAN, Süleyman ELİDEMİR, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Bülent CÖMERT, Hamdi KOCA, Cengiz ÖCAL
 • Mazeretsiz katılmayanlar: -

           Gündemin 1. Maddesi;  Belediye Meclisi 17.05.2021 tarihli toplantısı Saygı Duruşu ve akabinde İstiklal Marşının okunmasına müteakip görüşmelere geçildi.

             Gündemin 2. Maddesi;  Belediye Meclisinin bir önceki 07.04.2021 tarihli almış oluğu kararlar Meclis Üyelerine dağıtılmış ve yapılan oylama neticesinde kararlar Oy Birliği kabul edilmiştir.

             Gündemin 3. Maddesi;  Gündemimizin Üçüncü maddesi olan İlçemiz Başpınar Mahallesi 108 ada 1 nolu mera vasıflı parselde tahsis değişikliğinin yapılması hususugörüşülmeye geçildi.

 

           Meclis Başkan Vekili; Gündemimizin üçüncü maddesi olan İlçemiz Başpınar Mahallesi 108 ada 1 nolu mera vasıflı parselde tahsis değişikliğinin yapılması hususu görüşülmeye başlanıldı.

 

           Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün Meclise sunulup karara bağlanması üzere yazdığı 11.05.2021 tarih ve 619 sayılı yazısı gereği;

 

Malatya İli Akçadağ İlçesi Başpınar Mahallesi 108 ada 1 nolu mera vasıflı parselinin 166.822,032 m2'lik kısmında İlave İmar yapılması amacıyla 4342 Sayılın Mera Kanununun 14. maddesine istinaden tahsis amacının değiştirilmesi gerekmektedir.

        Nazım İmar Planlarında ''Konut Alanı'' olarak planlı olan parselin tamamının Mera Yönetmeliğinin 8. maddesinin 4. bendinde ''İmar planları yeni hazırlanacaksa; söz konusu yer için işaretli kadastro tekniğine uygun harita, belediye meclis kararları, ilave imar planı ise mevcut planla bağlantısını gösterir pafta ile Komisyonca istenecek diğer bilgi ve belgelerle başvuru yapılır. Tahsis amacı uygun görüldüğü takdirde, yirmi yıllık ot geliri yatırıldıktan sonra ilgili müdürlüğe yeni imar planı hazırlanması için iki yıl süre verilir. Ancak süre sonunda imar planları hazırlanarak gönderilmezse tahsis amacı değişikliği işlemi iptal edilir. İmar planları tahsis amacı değişikliğine uygun olarak kesinleşmiş ise Hazine adına tescil işlemi gerçekleştirilir.'' ifadeleri uyarınca 108 ada 1 numaralı mera parselinin 166.822,032 m2'lik kısmında  tahsis amacı değişikliği yapılması hususu;

 

          Yapılan açık oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Mehmet Ali TURAN

Meclis Başkan V.

 

            Murat TURCAN

                             Meclis Katibi

 

Süleyman ELİDEMİR

 Meclis Yedek Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2021

Tarihi

17.05.2021

Saat

 14:00

Sayısı

 36

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

İlçemiz Aksaray Mahallesi 106 ada 1 nolu mera vasıflı parselde tahsis değişikliğinin yapılması hususu

 

Gelecek Toplantı

Tarih

03.06.2021

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkan Vekili Mehmet Ali TURAN’ın başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Mustafa EVİN, Hasan ULUTAŞ, Arif Özcan GÜNAY, Bekir ŞEKER, Celal ARTAN, Süleyman ELİDEMİR, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Bülent CÖMERT, Hamdi KOCA, Cengiz ÖCAL
 • Mazeretsiz katılmayanlar: -

 

           Gündemin 4. Maddesi;  Gündemimizin dördüncü maddesi olan İlçemiz Aksaray Mahallesi 106 ada 1 nolu mera vasıflı parselde tahsis değişikliğinin yapılması hususu görüşülmeye geçildi.

 

           Meclis Başkan Vekili; Gündemimizin dördüncü maddesi olan İlçemiz Aksaray Mahallesi 106 ada 1 nolu mera vasıflı parselde tahsis değişikliğinin yapılması hususu görüşülmeye başlanıldı.

 

          Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün Meclise sunulup karara bağlanması üzere yazdığı 11.05.2021 tarih ve 620 sayılı yazısı gereği;

 

Malatya İli Akçadağ İlçesi Aksaray Mahallesi 106 ada 1 nolu mera vasıflı parseli 1/5000 Revizyon Nazım İmar Planı 18.11.2019 tarih ve 365 sayılı Meclis kararımızla, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Akçadağ Belediye Meclisinin 06.03.2020 tarih ve 14 sayılı Meclis kararıyla kesinleşmiştir.


        Nazım İmar Planlarında ''Konut Alanı'' olarak planlı olan parselin tamamının Mera Yönetmeliğinin 8. maddesinin 4. bendinde ''İmar planları yeni hazırlanacaksa; söz konusu yer için işaretli kadastro tekniğine uygun harita, belediye meclis kararları, ilave imar planı ise mevcut planla bağlantısını gösterir pafta ile Komisyonca istenecek diğer bilgi ve belgelerle başvuru yapılır. Tahsis amacı uygun görüldüğü takdirde, yirmi yıllık ot geliri yatırıldıktan sonra ilgili müdürlüğe yeni imar planı hazırlanması için iki yıl süre verilir. Ancak süre sonunda imar planları hazırlanarak gönderilmezse tahsis amacı değişikliği işlemi iptal edilir. İmar planları tahsis amacı değişikliğine uygun olarak kesinleşmiş ise Hazine adına tescil işlemi gerçekleştirilir.'' ifadeleri uyarınca 106 ada 1 numaralı mera parselinin tamamının tahsis amacı değişikliği yapılmasının karara bağlanması hususu;

 

          Yapılan açık oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Ali TURAN

Meclis Başkan V.

 

            Murat TURCAN

                             Meclis Katibi

 

Süleyman ELİDEMİR

 Meclis Yedek Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2021

Tarihi

17.05.2021

Saat

 14:00

Sayısı

 37

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

2020 yılı Gelir Gider Kesin hesabının görüşülmesi hususu

Gelecek Toplantı

Tarih

03.06.2021

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkan Vekili Mehmet Ali TURAN’ın başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Mustafa EVİN, Hasan ULUTAŞ, Arif Özcan GÜNAY, Bekir ŞEKER, Celal ARTAN, Süleyman ELİDEMİR, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Bülent CÖMERT, Hamdi KOCA, Cengiz ÖCAL
 • Mazeretsiz katılmayanlar: -

 

           Gündemin 5. Maddesi;  Gündemimizin beşinci maddesi olan 2020 yılı Gelir Gider Kesin hesabının görüşülmesi hususugörüşülmeye geçildi.

 

           Meclis Başkan Vekili; Gündemimizin beşinci maddesi olan 2020 yılı Gelir Gider Kesin hesabının görüşülmesi hususu görüşülmeye başlanıldı.

 

5393 sayılı Belediye Kanununun Kesin hesap başlıklı 64. Maddesi; “Her yıl bütçesinin kesin hesabı, belediye başkanı tarafından hesap döneminin bitiminden sonra nisan ayı içinde encümene sunulur. Kesin hesap, belediye meclisinin mayıs ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanır. Kesin hesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde, bütçeye ilişkin hükümler uygulanır.” Denilmektedir. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün Encümene havalesi için hazırlamış olduğu rapor gereği Belediye Encümeninin 29.04.2021 tarih ve 32 sayılı kararı ile 2020 yılı Kesin Hesabı incelenmiş ve Mecliste görüşülüp karara bağlanmak üzere kabul edilmiştir.

              Belediyemiz,  Özel kalem, Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen işleri Müdürlüğü, Ulaştırma Hizmetleri, Temizlik işleri Müdürlüğü, İmar Şehircilik ve Zabıta amirliği için, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 62. maddesi gereğince 2020 Mali yılı için hazırlanan Bütçe Harcama kalemleri itibari ile kesinleşen tutarlar;  Bütçe Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40 maddesi gereğince,  hazırlanan cetvel özetleri, Gelir ve Gider olmak üzere Kesin hesap raporları ayrı ayrı tanzim edilmiştir.

Gider Kesin Hesap Özeti
               Özel Kalem Müdürlüğü 2020 Yılı Bütçesi ile 1.683.939,00 TL ödenek verilmiş, ancak yılı içerisinde Aktarma yolu ile 448.900,00 TL ekleme ile toplam 2.132.839,00 TL ödenekten 1.218.581.07 TL Harcama yapılmış kalan 914.257.93 TL yıl sonunda iptal edilmiştir.

                     Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne yılı bütçesi ile 990.031,00 TL ödenek verilmiş yılı içerisinde Aktarma ile 481.500.00 TL ödenek ilave edilerek toplam  1.471.531.00 TL ödenekten 1.003.619,42 TL Harcama yapılmış, kalan 415.874.23 TL ödenek yıl sonunda iptal edilmiştir.

 

 

                     Mali Hizmetler Müdürlüğüne 5.430.880,00 TL yılı bütçesi ile ödenek verilmiş yıl içerisinde bazı harcama kalemlerine 161.900,00 TL ödenek ilave edilmiş 2.610.000,00 TL ise kullanılmayan ödenek diğer birimlere aktarma ile azaltan yapılmıştır toplam 2.982.780,00 TL Net ödenekten 2020 yılı içerisinde 1.407.469,27 TL harcama gerçekleştirilmiş kalan 1.575.310,73 TL ödenek yıl sonunda iptal edilmiştir.

                     Fen İşleri Müdürlüğü yılı Bütçesi ile 17.920.102,00 TL ödenek verilmiş yılı içerisinde ödenek yetmediğinden diğer birimlerde 1.741.300,00 TL ödenek eklenmiş ödeneği fazla olan  birimlerde ise 1.190.000,00 TL ödenekten eksilten yapılarak toplam 18.471.402,00 TL ödenekten 10.660.058,43 TL harcama yapılarak kalan 7.811.343,57 TL ödenek yıl sonunda iptal edilmiştir.

                     Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü için yılı bütçesi ile 545.000,00 TL ödenek verilmiş, ancak yılı içerisinde Aktarma yolu ile 807.500,00 TL ekleme ile toplam 1.352,500,00 TL ödenekten 1.047.603,08 TL Harcama yapılmış kalan 304.896,92 TL yıl sonunda iptal edilmiştir.

                     Temizlik İşleri Müdürlüğüne yılı bütçesi ile 2.490.682,00 TL ödenek verilmiş yılı içerisinde 158.900,00TL ödenek ilave edilmiş 2.649.582,00 TL ödenekten yılı içerisinde 795.134,43 TL harcama yapılmış kalan 1.854.447,57 TL. ödenek yıl sonunda iptal edilmiştir.

                     İmar ve Şehircilik Müdürlüğü için yılı bütçesi ile 545.650,00 TL ödenek verilmiş hiçbir harcama yapılmadan yıl sonunda ödeneğin tamamı İptal edilmiştir.

                     Zabıta Amirliği için 356.716,00 TL ödenek ayrılmış ancak bu birimde de yılı içerisinde hiçbir harcama yapılmadan ödenek yıl sonunda iptal edilmiştir.

                     Muhtarlık İşleri Müdürlüğü için 37.000,00 TL ödenek ayrılmış ancak bu birimde de yılı içerisinde hiçbir harcama yapılmadan ödenek yıl sonunda iptal edilmiştir.

                     Belediyemiz 2020 Yılı Bütçesi ile Toplamda Tüm birimler için 30.000.000,00 TL ödenekten

                     Özel Kalem Müdürlüğünde toplam       : 1.218.581,07 TL

                     Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğünde   : 1.003.619,42 TL

                     Mali Hizmetler Müdürlüğünde              : 1.407.469,27 TL

                     Fen İşleri Müdürlüğünde                      : 10.660.058,43 TL

                     Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde    :1.047.603,08 TL

                     Temizlik İşleri Müdürlüğünde                :  795.134,43 TL

                     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde           :0,00 TL

                     Zabıta Amirliğinde                                     :0,00 TL

                     Muhtarlık İşleri Müdürlüğünde                    :0,00 TL

                                         Toplam                        :16.132.465,70 TL Gider gerçekleşmiş 13.867.534,30 TL ödenek yıl sonunda iptal edilmiştir.              

 

Gelir kesin hesap özeti

01 Vergi Gelirleri =2019 yılından devir ve 2020 yılı tahakkuk olmak üzere toplam   3.516.241,10 TL tahakkuktan 1.792.741,60TL tahsilat yapılmış 1.723.499,50 TL 2021 yılına tahakkuk artığı devretmiştir.

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri =2019 yılından devir ve 2020 yılı tahakkuku olmak üzere toplam 567.360,87 TL tahakkuktan 563.304,07 TL tahsilat yapılmış 4.056,80 TL 2021 yılına tahakkuk devretmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar = 2020 yılı içerisinde 1.011.060,04 TL tahakkuk yapılmış yılı içerisinde tamamı tahsil edilmiştir.

05 Diğer Gelirler=  2019 yılında devir ve2020 yılı içerisinde  tahakkuk olmak üzere 15.870.936,51 TL tahakkuktan 15.821.979,55 TL tahsilat yapılmış 48.956,96 TL 2021 yılına tahakkuk artığı  devretmiştir.

06 Sermaye Gelirleri= 2020 yılı içerisinde 104.290,00 TL tahakkuk yapılmış tamamı yılı içerisinde tahsil edilmiştir.

                     2020 Mali Yılı Bütçesi ile 30.000.000,00 TL gelir tahmini ile Bütçe denkliği sağlanmış yılı içerisinde 19.883.699,94 TL tahakkuk yapılmış 2019 yılından devreden tahakkuk artığı 1.186.188,58 TL Toplam Tahakkuku 21.069.888,52 TL tahakkuktan yılı içerisinde 19.293.375,26 TL Net tahsilat yapılmış olup,  1.776.513,26 TL 2021 yılına tahakkuk artığı devretmiştir.

                     2020 yılı içerisinde Belediye Gelirlerinin Personel Harcamasına oranı ;

Belediye Gelirleri                   : 16.614.368,12 TL

Toplam Personel Harcaması   :  3.458.709,12TL

ORAN % = 20.82

 

            Belediyemiz 2020 Yılı kesin hesabı Belediyemiz Meclisi Huzurunda, Gelir ve Gider Cetvelleri Ayrıntılı şekilde maddeler halinde tek, tek okunarak Meclise beyan edildi.

 

          Yapılan açık oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Ali TURAN

Meclis Başkan V.

 

            Murat TURCAN

                             Meclis Katibi

 

Süleyman ELİDEMİR

 Meclis Yedek Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2021

Tarihi

17.05.2021

Saat

 14:00

Sayısı

 38

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

Resuluşağı Mahallesi Enlik Mezrasının sınırlarının tespiti hususunun görüşülmesi

 

Gelecek Toplantı

Tarih

03.06.2021

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkan Vekili Mehmet Ali TURAN’ın başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Mustafa EVİN, Hasan ULUTAŞ, Arif Özcan GÜNAY, Bekir ŞEKER, Celal ARTAN, Süleyman ELİDEMİR, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Bülent CÖMERT, Hamdi KOCA, Cengiz ÖCAL
 • Mazeretsiz katılmayanlar: -

 

          Gündemin 6. Maddesi;  Gündemimizin altıncı maddesi olan Resuluşağı Mahallesi Enlik Mezrasının sınırlarının tespiti hususu görüşülmeye geçildi.

 

           Meclis Başkan Vekili; Gündemimizin altıncı maddesi olan Resuluşağı Mahallesi Enlik Mezrasının sınırlarının tespiti hususu görüşülmeye başlanıldı.

 

             İlçemiz Resuluşağı Mahallesi Muhtarı Ramazan KARAMAN’ın Belediyemize 07.05.202 tarihli vermiş olduğu dilekçesi gereği; Resuluşağı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Enlik Mezrasının resmi olarak kayıtlarda ve adres bilgilerinde Köseler Mezrasının içerisinde göründüğünden ötürü vatandaşların toplu olarak yaşadığı ve halk arasında Enlik Mezrası denilen yerin sınırlarının tespit edilerek Köseler Mezrasından ayrılması ve adres kayıtlarına işlenmesini talep etmiştir.

 

5393 sayılı Belediye Kanununun “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18. Maddesinin  (n)bendi ve “Ad verme, tanıtıcı amblem ve flama kullanımı” başlıklı 81.maddesi hükümleri çerçevesinde mahalle, meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak adlarına ilişkin ilçe Belediye Meclislerinin yetkilerinin bulunduğu yine 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesinin birinci fıkrasının (g) bendindeki “Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak;  ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek”. Düzenlemesi çerçevesinde, İlçemiz Resuluşağı Mahallesi sınırları içerisinde ekte hazırlanan krokide belirtilen bir kısmının adının “Enlik Mezrası” olarak konulması ve ilgili adres kayıtlarına işlenmesi hususu;

 

          Yapılan açık oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Mehmet Ali TURAN

Meclis Başkan V.

 

            Murat TURCAN

                             Meclis Katibi

 

Süleyman ELİDEMİR

 Meclis Yedek Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2021

Tarihi

17.05.2021

Saat

 14:00

Sayısı

 39

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin görüşülmesi hususu

 

Gelecek Toplantı

Tarih

03.06.2021

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkan Vekili Mehmet Ali TURAN’ın başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Mustafa EVİN, Hasan ULUTAŞ, Arif Özcan GÜNAY, Bekir ŞEKER, Celal ARTAN, Süleyman ELİDEMİR, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Bülent CÖMERT, Hamdi KOCA, Cengiz ÖCAL
 • Mazeretsiz katılmayanlar: -

 

           Gündemin 7. Maddesi;  Gündemimizin yedinci maddesi olan Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği görüşülmeye geçildi.

 

           Meclis Başkan Vekili; Gündemimizin yedinci maddesi olan Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği görüşülmeye başlanıldı.

 

Belediye Başkanlığı birimlerinde bulunan arşiv malzemesi ve ileride arşiv malzemesi haline gelecek arşivlik malzemelerin tespit edilmesini, herhangi bir sebepten dolayı bunların kayba uğramamasını, gerekli şartlar altında korunmalarını temini ve milli menfaatlere uygun olarak Devletin, gerçek ve tüzel kişilerin ve ilmin hizmetinde değerlendirilmelerini, muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklama ve imhasına dair usul ve esaslarını düzenlemek adına Arşiv Hizmetleri Yönergesi hazırlanmıştır.

Arşiv Hizmetleri Yönergesi, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 124. Maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b ve 18/m maddelerine İlişkin Esaslara dayanılarak hazırlanmıştır.

Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak hazırlanan Belediyemiz Arşiv Hizmetleri Görev ve Çalışma Yönergesinin kabulü hususu;

 

 

 

          Yapılan açık oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Ali TURAN

Meclis Başkan V.

 

            Murat TURCAN

                             Meclis Katibi

 

Süleyman ELİDEMİR

 Meclis Yedek Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2021

Tarihi

17.05.2021

Saat

 14:00

Sayısı

 40

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kadrosunun iptali hususunun görüşülmesi

 

Gelecek Toplantı

Tarih

03.06.2021

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkan Vekili Mehmet Ali TURAN’ın başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Mustafa EVİN, Hasan ULUTAŞ, Arif Özcan GÜNAY, Bekir ŞEKER, Celal ARTAN, Süleyman ELİDEMİR, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Bülent CÖMERT, Hamdi KOCA, Cengiz ÖCAL
 • Mazeretsiz katılmayanlar: -

 

            Gündemin 8. Maddesi;  Gündemimizin sekizinci maddesi olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kadrosunun iptali hususu görüşülmeye geçildi.

 

           Meclis Başkan Vekili; Gündemimizin sekizinci maddesi olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kadrosunun iptali hususu görüşülmeye başlanıldı.

 

 

Belediyemiz hizmetleri yönüyle ihtiyaç duyulmayan 1 Adet İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kadrosunun 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (l) fıkrasında; Norm kadro çerçevesinde Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.” Hükmü doğrultusunda 11080 unvan kodlu Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan 1 adet 4. Dereceli İmar ve Şehircilik Müdürü kadrosunun teklif edilen iptali hususu,

 

 

 

          Yapılan açık oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Ali TURAN

Meclis Başkan V.

 

            Murat TURCAN

                             Meclis Katibi

 

Süleyman ELİDEMİR

 Meclis Yedek Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2021

Tarihi

17.05.2021

Saat

 14:00

Sayısı

 41

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

Dağ Bisiklet Federasyonunun Levent Vadisinde yapacağı Bisiklet Yarışlarının görüşülmesi

Gelecek Toplantı

Tarih

03.06.2021

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkan Vekili Mehmet Ali TURAN’ın başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Mustafa EVİN, Hasan ULUTAŞ, Arif Özcan GÜNAY, Bekir ŞEKER, Celal ARTAN, Süleyman ELİDEMİR, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Bülent CÖMERT, Hamdi KOCA, Cengiz ÖCAL
 • Mazeretsiz katılmayanlar: -

 

            Ek Gündemin 9. Maddesi;  Ek Gündemimizin dokuzuncu maddesi olan Dağ Bisiklet Federasyonunun Levent Vadisinde yapacağı Bisiklet Yarışları görüşülmeye geçildi.

 

           Meclis Başkan Vekili; Ek Gündemimizin dokuzuncu maddesi olan Dağ Bisiklet Federasyonunun Levent Vadisinde yapacağı Bisiklet Yarışları görüşülmeye başlanıldı.

 

           Belediye Meclis üyeleri Mustafa TURHAN ve Mustafa MENGE’nin Meclis başkanlığına gündeme alınıp görüşülerek karara bağlanması için verdikleri önerge gereği;

 

Türkiye Dağ Bisikleti Federasyonu tarafından 29-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında İlçemiz Levent Vadisi Seyir Terası alanında dağ bisiklet yarışları düzenlenmesi planlanmaktadır. Dağ bisiklet yarışları bu kapsamda U15 ERKEK/BAYAN, U17 ERKEK/BAYAN, Elit Bayan, Elit Erkek, Master 30+, Master40+ şeklinde planlanarak yapılacaktır. Kategorilere bağlı olarak start alacak ve en iyi dereceye giren üç sporcuya federasyon tarafından madalyaları, Akçadağ Belediyesi olarak da para ödülleri verilecektir. Bu yarışmalar sürecinde yaklaşık 150-200 kişinin 2 günlük konaklama ve iaşe giderleri de Belediye tarafından karşılanması gerekmektedir.

 

Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak Türkiye Dağ Bisikleti Federasyonu tarafından 29-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında İlçemiz Levent Vadisi Seyir Terası alanında düzenlenecek dağ bisiklet yarışlarında; 5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 14. Maddesinin (a) bendi gereği; “kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor hizmetlerini yapar.” kapsamında Belediyemiz tarafından düzenlenecek bu yarışmalarda ihtiyaç duyulacak harcamalarda Belediye Başkanı Ali KAZGAN’a yetki verilmesi hususu;

 

          Yapılan açık oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mehmet Ali TURAN

Meclis Başkan V.

 

            Murat TURCAN

                             Meclis Katibi

 

Süleyman ELİDEMİR

 Meclis Yedek Kâtibi

 

                     

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal
www.ocianews.com deneme bonusu veren siteler bahis siteleri casino siteleri