2020 - EKİM AYI 2. BİRLEŞİM 1. OTURUM MECLİS KARARI

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2020

Tarihi

22.10.2020

Saat

 14:00

Sayısı

45

Birleşim

 2

Oturum

 1

Özü

Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun okunması ve 2021 yılı Gelir Gider Bütçesinin onaylanması

Gelecek Toplantı

Tarih

05.11.2020

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Mehmet Mustafa EVİN’in başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Celal ARTAN, Mehmet KORKMAZ, Mehmet Mustafa EVİN, Arif Özcan GÜNAY, Hamdi KOCA, Bekir ŞEKER, Hasan ULUTAŞ, Murat TURCAN, Mustafa TURHAN, Mehmet Ali TURAN, Mustafa MENGE ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar: Bülent CÖMERT, İbrahim Fehmi KÜTAN, Cengiz ÖCAL
  • Mazeretsiz katılmayanlar:

Gündemin 1. Maddesi;  Belediye Meclisi 22.10.2020 tarihli 2. Birleşim 1. toplantısı Saygı Duruşu ve akabinde İstiklal Marşının okunmasına müteakip görüşmelere geçildi.

 

          Gündemin 2. Maddesi;  Gündemimizin ikinci maddesi olan Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun okunması ve 2021 yılı Gelir Gider Bütçesinin onaylanmasınageçildi.

 

         Meclis Başkan Vekili; Gündemimizin ikinci maddesi olan Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun okunması ve 2021 yılı Gelir Gider Bütçesinin onaylanması hususuna başlanıldı.

          Belediyemiz 2021 mali yılı bütçesi 5393 sayılı Belediye kanununun 62. maddesine göre Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanıp, Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.10.2020 tarihli raporu doğrultusunda Belediyemiz meclisine sunulmuştur.

         Belediyemiz Meclisinin 02.10.2020 tarih ve 42 Sayılı Kararı gereğince 2021 yılı Gelir Gider Bütçesinin görüşülmesi Belediyemiz Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olup;  Plan Bütçe Komisyonunu tarafından 14.10.2020 tarihli Raporlarında görüşülen 2021 mali yılı tahmini Bütçesi;

 

GİDER BÜTÇESİ   (Kurumsal Sınıflandırma)     :

02- ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                               :     1.841.503,00 TL                      31- YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ                                                     :     1.152.823,00 TL                         

32- MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                      :    6.012.906,00 TL

33- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                    :  19.042.182,00 TL

35- KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                   :       794.000,00 TL

37- TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                   :     2.217.220,00 TL

38- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                                                               :       545.650,00 TL

39- ZABITA AMİRLİĞİ                                                                                           :       356.716,00 TL

40- MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                              :          37.000,00 TL

                                                                                         +---------------------------- 

TOPLAM                              :                                                                                        32.000.000,00 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GİDER BÜTÇESİ (Ekonomik Sınıflandırma)     :

01-  Personel Giderleri                                                                                                 :   4.671.428,00 TL

02-  Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirim Giderleri                                :      712.460,00 TL

03-  Mal Ve Hizmet Alımları Gideri                                                                          : 10.908.012,00 TL

04 - Faiz Giderleri                                                                                                          :   1.507.000,00 TL

05 - Cari Transferler                                                                                                      :      471.781,00 TL

06-  Sermaye Giderleri                                                                                                 :  10.013.819,00 TL

07-  Sermaye Transferleri                                                                                          :     565.500,00 TL

09-  Yedek Ödenekler                                                                                                  :   3.150.000,00 TL

                                                                                                                                +-----------------------

TOPLAM                                                                                                                  32.000.000,00  TL

 

GİDER BÜTÇESİ   (Fonksiyonel Sınıflandırma)     :

 

01 -GENEL KAMU HİZMETLERİ                                                                                  :   8.785.232,00 TL

03-KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK                                                                       :      356.716,00 TL

05 -ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ                                                                            :   2.217.220,00 TL

06 -İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ                                                       : 19.587.832,00 TL

08- DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZ.                                                                 :       794.000,00 TL

10- SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YRD.                                                           :       259.000,00 TL

                                                                                                                                +-----------------------

                                                                                    TOPLAM                                     32.000.000,00  TL                       olarak Gider Tahmin edilmiştir.

 

GELİR BÜTÇESİ  (Ekonomik Sınıflandırma )   :

01- Vergi Gelirleri                                                                                                                          :    3.168.380,00  TL

03 -Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                                                                         :        767.850,00  TL

04 -Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler                                                                  :   6.700.000,00  TL

05 -Diğer Gelirler                                                                                                                           :  20.686.590,00  TL

06- Sermaye Gelirleri                                                                                                                   :         677.180,00  TL

                                                                                                                                            +------------------------

                                                                                TOPLAM                                                                32.000.000,00  TL

 

             Yukarıda belirtildiği gibi 32.000.000,00 TL Gider ve 32.000.000,00 TL Gelir olmak üzere Belediyemiz Plan Bütçe Komisyonunu tarafından 14.10.2020 tarihli Raporlarında görüşülen 2021 mali yılı tahmini Bütçesinin kabulüne;


                Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Mehmet Mustafa EVİN

Meclis Başkan V.

 

 

        Celal ARTAN

                       Meclis Katibi 

 

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2020

Tarihi

22.10.2020

Saat

 14:00

Sayısı

46

Birleşim

 2

Oturum

 1

Özü

Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun okunması 2021 yılı Bütçe Ücret Tarifnamesinin onaylanması

Gelecek Toplantı

Tarih

05.11.2020

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Mehmet Mustafa EVİN’in başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Celal ARTAN, Mehmet KORKMAZ, Mehmet Mustafa EVİN, Arif Özcan GÜNAY, Hamdi KOCA, Bekir ŞEKER, Hasan ULUTAŞ, Murat TURCAN, Mustafa TURHAN, Mehmet Ali TURAN, Mustafa MENGE ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar: Bülent CÖMERT, İbrahim Fehmi KÜTAN, Cengiz ÖCAL
  • Mazeretsiz katılmayanlar:

 

          Gündemin 3. Maddesi;  Gündemimizin üçüncü maddesi olan Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun okunması 2021 yılı Bütçe Ücret Tarifnamesinin onaylanmasınageçildi.

 

         Meclis Başkan Vekili; Gündemimizin üçüncü maddesi olan Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun okunması 2021 yılı Bütçe Ücret Tarifnamesinin onaylanmasıhususuna başlanıldı.

         

        Belediyemiz Mali hizmetler Müdürlüğü Belediyemize ait 2021 yılı Ücret Tarifnamesi Ekim ayı toplantısında görüşülmek üzere Belediye meclisinde incelenmesi konusu görüşülmeye geçildi.

        Belediyemiz PlanBütçe Komisyonunun 14.10.2020 tarihli Raporunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) fıkrası;  “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” ve 59. maddesinin (e) fıkrası; “Belediye meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler.” Hükümleri ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96.ve 97.maddesi hükümlerine göre hazırlanan 2021 Mali Yılı Gelir Tarife Cetvellerinin öncelikle tüm maddeleri Komisyonca incelenmiş olup, tarifnamede yer alan her gelir kaleminin vatandaştan tahsil edilirken yasal olarak belirlenmiş taban fiyatların dikkate alınması gerektiği uygun görülmüş olup, ayrıca Ücret Tarifnamesinin “Bilgisayarlı Reklam (Led) Raket Bilboard Otobüs Durakları ve Totemlerden Alınacak Ücretler” başlığı içerisine İlçe meydanında kurulan Led ekrana reklam vermek isteyen şahıs veya firmaların ücret karşılığında hizmet almaları için 25 sn’lik reklamda günde 120 yayın 1 aylık bedeli 1.000 TL, 25 sn’lik reklamda günde 120 yayın 3 aylık bedeli 2.500 TL alınmasına ve bu fiyatlara reklam animasyon filminin hazırlanmasının dahil edilmemesi, aynı zamanda İlçemizi ve İlimizi ziyaret eden Cumhurbaşkanı, Devlet Erkanı ve Siyasi Parti Liderlerinin ziyaretleri öncesinde kendileri veya partilerin yetkilileri tarafından hazırlanmış olan tanıtım-bilgilendirme reklam ve yayınların Led ekranda yayınlanması durumu, Belediyeye yapılacak başvuru neticesinde Belediye Başkanının da onayının alınması ve bu doğrultusunda herhangi bir ücret talep edilmemesi, Belediye bünyesinde yapılan evlendirme işlemlerinde vatandaşlardan tarafından 200,00 tl karşılığı alınan Evlenme Cüzdanı satış fiyatının ise 2021 yılından itibaren 250,00 tl olarak alınmasına, 2021 mali yılı tahmini Bütçesi tarifnamesinin bu şekliyle tüm maddelerinin genel olarak 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanmasına,
                Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

Mehmet Mustafa EVİN

Meclis Başkan V.

 

 

        Celal ARTAN

                       Meclis Katibi 

 

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

                     

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2020

Tarihi

22.10.2020

Saat

 14:00

Sayısı

47

Birleşim

 2

Oturum

 1

Özü

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun ihale komisyonuna üye talebi hususunun görüşülmesi

Gelecek Toplantı

Tarih

05.11.2020

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Mehmet Mustafa EVİN’in başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Celal ARTAN, Mehmet KORKMAZ, Mehmet Mustafa EVİN, Arif Özcan GÜNAY, Hamdi KOCA, Bekir ŞEKER, Hasan ULUTAŞ, Murat TURCAN, Mustafa TURHAN, Mehmet Ali TURAN, Mustafa MENGE ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar: Bülent CÖMERT, İbrahim Fehmi KÜTAN, Cengiz ÖCAL
  • Mazeretsiz katılmayanlar:

 

          Ek Gündemin 4. Maddesi;  Ek Gündemimizin dördüncü maddesi olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun ihale komisyonuna üye talebi hususunun görüşülmesine geçildi.

 

         Meclis Başkan Vekili; Gündemimizin dördüncü maddesi olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun ihale komisyonuna üye talebi hususunun görüşülmesi hususuna başlanıldı.

         

        Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 21.10.2020 tarih ve 1148 sayılı yazıları gereğince;

 

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Malatya Ödeme Talep İşlemleri Birimi tarafından yazılan 12.10.2020 tarih ve 102377 sayılı yazısında;
Kurumumuz, Avrupa Birliği'nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 5. Bileşeni(IPARD) kapsamında sağlanan kaynakların, ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerde kullanılması amacıyla, 18.05.2007 tarihli ve 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Hizmetleri Hakkında Kanunla kurulmuş olup kamu, idarî ve malî özerkliğe sahip, özel bütçeli tüzel kişiliğini haiz ve Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşudur.

 

          Kanunumuzun 15' inci maddesinin 4' üncü fıkrasında "Kurumun alacaklarının tahsilinde Kurum tarafından 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır."denilmektedir. Bu kapsamda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun gereği İl Koordinatörlüğümüz 2016/002 icra takip nolu dosyası ile haczedilen Hoğ Yazısı Ada:-Parsel:169 Akçadağ/MALATYA adresindeki gayrimenkulün satışı yapılacaktır. 6183 s. AATUHK 90' ıncı maddesi ‘'Gayrimenkuller, satış komisyonlarınca açık artırma ile satılır.Satış komisyonu, il ve ilçelerde en büyük mal memurunun veya tevkil edeceği zatın reisliği altında belediye meclisi tarafından kendi azası arasından seçilmiş birzat ile alacaklı amme idaresinin salahiyetli bir memurundan ve gayrimenkulün bulunduğu yer tapu sicil muhafızı veya tevkil edeceği zattan teşekkül eder'' hükmü gereği satışı yapılacak gayrimenkul için oluşturulacak komisyona bir asil ve biryedek üye görevlendirilmesi yapılması talep edilmiştir.

          Yukarıdaki hususlar doğrultusunda ilgili gayrimenkulün satışında komisyonda yer almak üzere asil üye olarak Belediye Meclis Üyesi Bekir ŞEKER’in, yedek üye olarak da Meclis Üyesi Mehmet Ali TURAN’ın görevlendirilmesi hususu;


                Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

Mehmet Mustafa EVİN

Meclis Başkan V.

 

 

        Celal ARTAN

                       Meclis Katibi 

 

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

                     

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal
www.ocianews.com deneme bonusu veren siteler bahis siteleri casino siteleri