2020 - ARALIK AYI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM MECLİS KARARI

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2020

Tarihi

03.12.2020

Saat

 14:00

Sayısı

48

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi,

Gelecek Toplantı

Tarih

09.12.2020

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Celal ARTAN, Arif Özcan GÜNAY, Hamdi KOCA, Bekir ŞEKER, İbrahim Fehmi KÜTAN, Hasan ULUTAŞ, Murat TURCAN, Mustafa TURHAN, Mehmet Ali TURAN,  Cengiz ÖCAL, Bülent CÖMERT, Mustafa MENGE ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar: Mehmet Mustafa EVİN, Mehmet KORKMAZ
  • Mazeretsiz katılmayanlar:

           Gündemin 1. Maddesi;  Belediye Meclisi 03.12.2020 tarihli 1. Birleşim 1. toplantısı Saygı Duruşu ve akabinde İstiklal Marşının okunmasına müteakip görüşmelere geçildi.

 

          Gündemin 2. Maddesi;  Gündemimizin İkinci maddesi olan Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine geçildi.

         Meclis Başkanı; Gündemimizin ikinci maddesi olan Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine başlanıldı.

 

         Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün Kuruluş Amaçlarından olan; İlçe ve ilçe halkının ihtiyaçlarını tespit ederek modern şehircilik anlayışının gerektirdiği kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapıp bölgenin 1/5000 ve 1/1000 İmar Planları doğrultusunda yapılacak fenni çalışmaların öncelik sıralamasını belirlemek, Alt yapı ve üst yapı çalışmalarını tamamlayıcı kalıcı projeler hazırlamak ve bu projeleri hayata geçirmek için Belediye öz kaynaklarının yanısıra AB (Avrupa Birliği), DAP (Doğu Anadolu Kalkınma İdaresi), Fırat Kalkınma Ajansı, Merkezi Yönetime bağlı Bakanlıklar vb. hibe veren kurum ve kuruluşların programlarını takip etmek ve proje sunmak, Uygulanan projelerle daha sağlıklı ve modern bir çevre düzenini sağlamak, Doğal afetler ve çevreden gelecek zararlara karşı önlem almak, Böylece ilçenin gelişmesi, kalkınması, halkın refah seviyesinin artırılması, huzurlu, sağlıklı bir ortamda mutlu ve güven içinde yaşaması için ihtiyaç duyulan yatırımları gerçekleştirmek için Çalışma Yönetmeliği hazırlanması ihtiyaç olarak görülmektedir.

Çalışma Yönetmeliği, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 124. Maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b ve 18/m maddeleri ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara dayanılarak hazırlanmıştır.

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin karara bağlanması amacıyla konunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “İhtisas komisyonları” başlıklı 24. Maddesi uyarınca konunun incelenmek üzere Akçadağ Belediye Başkanlığı Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve 5 işgünü içinde düzenlenecek Komisyon Raporu doğrultusunda bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine;


                Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

        Celal ARTAN

                       Meclis Katibi 

 

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2020

Tarihi

03.12.2020

Saat

 14:00

Sayısı

49

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

Belediyemiz Performans Değerlendirme Kriterleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin görüşülmesi

Gelecek Toplantı

Tarih

09.12.2020

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Celal ARTAN, Arif Özcan GÜNAY, Hamdi KOCA, Bekir ŞEKER, İbrahim Fehmi KÜTAN, Hasan ULUTAŞ, Murat TURCAN, Mustafa TURHAN, Mehmet Ali TURAN,  Cengiz ÖCAL, Bülent CÖMERT, Mustafa MENGE ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar: Mehmet Mustafa EVİN, Mehmet KORKMAZ
  • Mazeretsiz katılmayanlar:

 

          Gündemin 3. Maddesi;  Gündemimizin Üçüncü maddesi olan Belediyemiz Performans Değerlendirme Kriterleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin görüşülmesine geçildi.

          Meclis Başkanı; Gündemimizin üçüncü maddesi olan Belediyemiz Performans Değerlendirme Kriterleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin görüşülmesine başlanıldı.

 

          Akçadağ Belediyesi’nde görev yapanmemurlar, Kadrolu İşçiler ve Sözleşmeli Personellerin performans ölçütlerinin belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile başarılı personelin ödüllendirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemek için Performans Yönetmeliği hazırlanmıştır.

Performans Yönetmeliği, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 124. Maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b ve 18/m maddeleri ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara dayanılarak hazırlanmıştır.

Belediyemiz Performans Değerlendirme Kriterleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin karara bağlanması amacıyla konunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “İhtisas komisyonları” başlıklı 24. Maddesi uyarınca konunun incelenmek üzere Akçadağ Belediye Başkanlığı Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve 5 işgünü içinde düzenlenecek Komisyon Raporu doğrultusunda bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine;


                Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

        Celal ARTAN

                       Meclis Katibi 

 

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2020

Tarihi

03.12.2020

Saat

 14:00

Sayısı

50

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

Belediyemizde 5393 sayılı Kanunun 49. Maddesine istinaden sözleşmeli olarak çalışan personelin 2021 yılı ücretinin belirlenmesi

Gelecek Toplantı

Tarih

09.12.2020

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Celal ARTAN, Arif Özcan GÜNAY, Hamdi KOCA, Bekir ŞEKER, İbrahim Fehmi KÜTAN, Hasan ULUTAŞ, Murat TURCAN, Mustafa TURHAN, Mehmet Ali TURAN,  Cengiz ÖCAL, Bülent CÖMERT, Mustafa MENGE ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar: Mehmet Mustafa EVİN, Mehmet KORKMAZ
  • Mazeretsiz katılmayanlar:

          Gündemin 4. Maddesi;  Gündemimizin dördüncü maddesi olan Belediyemizde 5393 sayılı Kanunun 49. Maddesine istinaden sözleşmeli olarak çalışan personelin 2021 yılı ücretinin belirlenmesi görüşülmesine geçildi.

          Meclis Başkanı; Gündemimizin dördüncü maddesi olan Belediyemizde 5393 sayılı Kanunun 49. Maddesine istinaden sözleşmeli olarak çalışan personelin 2021 yılı ücretinin görüşülmesine başlanıldı.

          5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesinin üçüncü paragrafı hükmünce Belediye Meclisimizin 11.06.2020 tarih ve 24 sayılı Kararıyla oluşturulan (1) Sayılı Norm Kadro Cetvelinde “5935 Unvan Kodlu 9/1 Dereceli Avukat Kadrosu”na sözleşmeli olarak çalışan personele yapılacak ödemelerin belirlenmesi konusunda;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesinde; “Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir.” Hükmünün yanı sıra

Hazine ve Maliye Bakanlığının 08/07/2020 tarih ve 370488 sayılı Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları konulu Genelgesinde belirtilen Tam Zamanlı Sözleşmeli Avukat kadrosu için belirlenen tavan ücretler aşılmamış olup, 2021 yılında geçerli olmak üzere aşağıda kadro adedi ile birlikte unvanı belirtilen kadroya karşılık gösterilerek belirtilen 2021 ücretleri net tutarı Avukat’a ödemesi yapılması, ayrıca Avukat’a 2021 yılı Ocak ve Temmuz ayları Memur Maaş zam ve farkları, Enflasyon farkları, Asgari Geçim İndirimi tutarları ile 2021 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayınlanacak olan Genelgedeki Ek ödeme tutarları ve farklarından da faydalandırılması Meclis Üyelerinin oyuna sunuldu;

KADRO ADEDİ :                                   ÜNVANI      :                                         ÜCRET(NET)

                                1                                                 AVUKAT                                                 4.722,61 TL     

  

Yapılan açık oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

Belediye Meclisinin hazırlanacak olan Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi üzere II. Oturumunu 09.12.2020 Çarşamba günü saat 14:00’te yapılması hususu;


            Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

        Celal ARTAN

                       Meclis Katibi 

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal
www.ocianews.com deneme bonusu veren siteler bahis siteleri casino siteleri