2020 - AĞUSTOS AYI 2. BİRLEŞİM 1. OTURUM MECLİS KARARI

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2020

Tarihi

06.08.2020

Saat

 14:00

Sayısı

36

Birleşim

 2

Oturum

 1

Özü

Akçadağ İlçe Merkezi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı konusunda hazırlanan İmar Komisyonu raporlarının görüşülmesi hususu,

Gelecek Toplantı

Tarih

04.09.2020

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Celal ARTAN, Mehmet KORKMAZ, Mehmet Mustafa EVİN, Arif Özcan GÜNAY, Hamdi KOCA, Bekir ŞEKER, İbrahim Fehmi KÜTAN, Mustafa TURHAN, Bülent CÖMERT, Mustafa MENGE ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar: Hasan ULUTAŞ, Mehmet Ali TURAN, Murat TURCAN, Cengiz ÖCAL,
  • Mazeretsiz katılmayanlar:

 

Gündemin 1. Maddesi;  Belediye Meclisi 06.08.2020 tarihli 2. Birleşim 1. toplantısı Saygı Duruşu ve akabinde İstiklal Marşının okunmasına müteakip görüşmelere geçildi.

Gündemin 2. Maddesi;  Gündemimizin İkinci maddesi olan Akçadağ İlçe Merkezi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı konusunda hazırlanan İmar Komisyonu raporlarının görüşülmesi hususugeçildi.

 

         Meclis Başkanı; Gündemimizin ikinci maddesi olan Akçadağ İlçe Merkezi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı konusunda hazırlanan İmar Komisyonu raporlarının görüşülmesi hususuna başlanıldı.

 

          Belediyemiz Meclisinin 04.08.2020 tarih ve 35 Sayılı Kararı gereğince Akçadağ İlçe Merkezi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planıkonusu Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilmiş olup;

        İmar Komisyonunun 05.08.2020 tarihli Raporlarında Akçadağ İlçe Merkezi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planıkonusu tetkiki neticesinde;

 

        Akçadağ İlçe Merkezini kapsayan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapımı 1989 yılında tamamlanmış ve günümüze kadar uygulanmasına devam edilmektedir.
       Ancak mevcut imar planları artık günümüz ihtiyaçlarına cevap vermediği, kadastral ve halihazır harita gibi veri sağlayan altlıkları ile uyumsuz olduğu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde artık bulunmayan Serbest Nizam gibi birçok geçersiz fonksiyonları ve uygulamamaları barındırdığı, bu sebeplerden dolayı sağlıklı yapılaşmanın, sosyal ve kültürel donatı alanlarının oluşturulmasının, 2942 Sayılı Kanuna istinaden kamulaştırma işlemi ile 3194 Sayılı İmar Kanunu 18. Madde Uygulamalarının yapılmasının imkansız hale geldiği tespitlerine varılmıştır.


        İlçenin ulaşım ağının kontrollü sağlanması, sağlıklı kentleşmenin planlanabilmesi, gelişme alanlarının belirlenmesi, sosyal ve kültürel donatı alanlarının oluşturulması amacıyla mevcut yönetmeliklere ve üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi gereğince 08.08.2018 tarih ve 96332756-301.05-502 sayılı kararına istinaden onaylanmış, 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planlarının kontrolü yapılmıştır.

 

 

 

 

 

             Çevre Düzeni Planı ve Nazım İmar Planı gibi üst ölçekli imar planlarına uygun olarak hazırlanan Revizyon 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ''İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar.'' hükmü gereğince, hazırlanan İmar Komisyonu raporu doğrultusunda plan değişikliğine ait pafta ve raporların karara bağlanarak onaylanması hususu;


                Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

        Celal ARTAN

                       Meclis Katibi 

 

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2020

Tarihi

06.08.2020

Saat

 14:00

Sayısı

37

Birleşim

 2

Oturum

 1

Özü

İlçemiz Kültür Mahallesinde bulunan Kültür Merkezinin Yıkım işinin görüşülmesi

Gelecek Toplantı

Tarih

04.09.2020

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Celal ARTAN, Mehmet KORKMAZ, Mehmet Mustafa EVİN, Arif Özcan GÜNAY, Hamdi KOCA, Bekir ŞEKER, İbrahim Fehmi KÜTAN, Mustafa TURHAN, Bülent CÖMERT, Mustafa MENGE ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar: Hasan ULUTAŞ, Mehmet Ali TURAN, Murat TURCAN, Cengiz ÖCAL,
  • Mazeretsiz katılmayanlar:

          Gündemin 3. Maddesi;  Gündemimizin üçüncü maddesi olan İlçemiz Kültür Mahallesinde bulunan Kültür Merkezinin Yıkım işinin görüşülmesine geçildi.

 

         Meclis Başkanı; Gündemimizin üçüncü maddesi olan İlçemiz Kültür Mahallesinde bulunan Kültür Merkezinin Yıkım işinin görüşülmesi hususuna başlanıldı.

        Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 28.07.2020 tarih ve E.740 sayılı Başkanlık Makamının Oluru gereği; Tapunun Malatya İli Akçadağ İlçesi Kültür Mahallesi 61 ada 27 numaralı parsel üzerinde bulunan Kültür Merkezi için İçişleri Bakanlığı teftişi sonucu;


        Müsteşarlık Makamının 22/02/2018 tarihli Derkenar Talimatı ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nın 23/02/2018 tarihli ve (18.44/01)-E.34760 sayılı Görev Emirleri uyarınca Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın 15/02/2018 tarihli ve E.2872 sayılı yazısında yer alan; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalesi yapılan Akçadağ Kültür Merkezi İnşaatının beton basınç dayanımının düşük olduğu, yapının mevcut durumunun deprem yüklerini taşımayacağı anlaşıldığından güçlendirilmesi gerektiği, hazırlanan güçlendirme analiz raporlarının birbiri ile çelişkili olduğu ve yerindeki verilerle uyuşmadığı, mevcut binanın 1975 Deprem Yönetmeliğine göre yapıldığı, güçlendirmenin ekonomik olmayacağı, mevcut binanın yıkılarak yerine günümüz norm ve standartlarında yeni bir Kültür Merkezi inşaatının yapılmasının ekonomik olarak daha uygun olduğu iddialarının Müfettişlikçe değerlendirmesi sonucunda;
        Genel kabuller çerçevesinde 50 yıl ekonomik ömre sahip binalar i.in yapılan bilimsel değerlendirmelere göre yarı ömrünün tamamlamış 24 yıllık bir binanın güçlendirme maliyetinin yeniden yapım maliyetine oranının % 40 olarak hesaplandığı, bu nedenle uygulamada güçlendirme maliyeti yeniden yapım maliyetinin % 40'nı aşan binalar için güçlendirmenin ekonomik olmadığına karar verilerek yıkım ve yeniden yapım çalışmalarının yürütüldüğü;
        Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında 1975 Deprem Yönetmeliği ve 2007 Yılı Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğin 7. Bölümüne göre değerlendirme yapıldığında mevcut binanın her iki yönetmelik esaslarına uymadığı, deprem yükü altında can güvenliği performans düzeyini sağlayamayacağı anlaşıldığından, binanın mimari projesi ile mimarı projeye bağlı statik, elektrik ve mekanik projelerinin 25 yıllık olduğu göz önüne alındığında; günümüz ihtiyaçları ile imkanları doğrultusunda, bu projelerin yakın gelecekte hizmete alınacak bir Kültür Merkezine ilişkin beklentileri karşılamayacağı, 2. derece deprem bölgesinde yer alan yapıya ait projelerin başta statik olmak üzere elektrik ve mekanik gereksinimleri ile standartlara uyumu sağlamayacağı, ayrıca güncel estetik ve erişilebilirlik normlarını da karşılamayacağı tespitini varılmıştır.
        İçişleri Bakanlığı Müfettişliğince yapılan tespit ve değerlendirmeler neticesinde halihazırda uyuşturucu madde kullanan kişilerin barınma alanına dönüşen, çevresinde Çok Programlı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Akçadağ Devlet Hastanesi ve konutların yoğun bulunduğu bir bölge olması ile İlimiz ve çevresinde gerçekleşen depremlerde dikkat alındığında, Malatya Valiliği Yatırım ve İzleme Koordinasyon Başkanlığı ve  Müfettiş Raporları ile yıkılması uygun görülen  Malatya İli Akçadağ İlçesi Kültür Mahallesi sınırları içerisinde kalan mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı ve Belediyemize tahsisli 61 ada 27 nolu parsel üzerindeki Akçadağ Kültür Merkezinin Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğün 23.06.2020 tarih ve E.10001 sayılı yazısında da belirtildiği üzere binanın yıkım işlerinin gerçekleşmesi için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddeye göre Yıkım İhalesinin yapılması hususu;
                Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

        Celal ARTAN

                       Meclis Katibi 

 

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2020

Tarihi

06.08.2020

Saat

 14:00

Sayısı

38

Birleşim

 2

Oturum

 1

Özü

İlçemiz Bahri Mahallesinde yapımı tamamlanan 1 MW gücündeki Güneş Enerjisi Santralinin AKTU Tem. San.Ltd.Şti.’e devri hususunun görüşülmesi

Gelecek Toplantı

Tarih

04.09.2020

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Celal ARTAN, Mehmet KORKMAZ, Mehmet Mustafa EVİN, Arif Özcan GÜNAY, Hamdi KOCA, Bekir ŞEKER, İbrahim Fehmi KÜTAN, Mustafa TURHAN, Bülent CÖMERT, Mustafa MENGE ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar: Hasan ULUTAŞ, Mehmet Ali TURAN, Murat TURCAN, Cengiz ÖCAL,
  • Mazeretsiz katılmayanlar:

          Gündemin 4. Maddesi;  Gündemimizin dördüncü maddesi olan İlçemiz Bahri Mahallesinde yapımı tamamlanan 1 MW gücündeki Güneş Enerjisi Santralinin AKTU Tem. San.Ltd.Şti.’e devri hususunungörüşülmesine geçildi.

 

         Meclis Başkanı; Gündemimizin dördüncü maddesi olan İlçemiz Bahri Mahallesinde yapımı tamamlanan 1 MW gücündeki Güneş Enerjisi Santralinin AKTU Tem. San.Ltd.Şti.’e devri hususu görüşülmesine başlanıldı.

         Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 04.08.2020 tarih ve E.764 sayılı Başkanlık Makamının Oluru gereği;

 

          Akçadağ Belediyesinin İlçemiz Bahri Mahallesinde kendi bütçe imkanları ile ihalesini yapıp tamamlanan 1 MW Gücünde Güneş Enerjisi Santrali Yapım İşinde gelinen son aşamada artık TEDAŞ tarafından 13.07.2020 tarihinde yapılan kabulünden itibaren santralimiz üretime geçmiş bulunmaktadır. Yapım İşi Yüklenici firma ile 5.200.000,00 TL sözleşme bedeli olan sözleşme ile imza altına alınmıştır. 20 Dönüm üzerine kurulu olan Santral kış aylarında dahi elektrik üretecek hassasiyete sahip olup, Santralde 4000 adet 275 w. Gücünde polikristal panel kullanılmıştır.  Santralde kullanılan fotovoltaik paneller düzenli bakımları yapıldığı takdirde 25 yıl üzerinde üretim yapabilecek ömre sahiptirler.

5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin Gelirleri” başlıklı 59. Maddesinin (d) fıkrası; “Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.” ile (h) fıkrası; “Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler.” Belirtilmektedir.

 

5393 sayılı Belediye Kanununun “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18. Maddesinin; (e) fıkrası;  “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” Denilmektedir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Kapsam başlıklı 2. Maddesi gereği; “Bu Kanun, büyükşehir belediyesiyle büyükşehir sınırları içindeki belediyeleri kapsar.” İle Şirket Kurulması başlıklı 26. Maddesi; “Büyükşehir belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/10 md.) Ancak, bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir. “ denilmektedir.

Yukarıdaki hususlar çerçevesinde, İlçemiz Bahri Mahallesinde Akçadağ Belediyesinin kendi bütçe imkanları ile ihalesini yapıp tamamladığı 1 MW Gücünde Güneş Enerjisi Santralinin %100 iştirakçisi olduğu AKTU Tem.İnş.San. Ltd.Şti’e mevzuat çerçevesinde bir bedel alınmadan 10 yıl süre ile İşletme hakkının verilerek tahsisi hususu;
                Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

        Celal ARTAN

                        Meclis Katibi 

 

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

                     

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal
www.ocianews.com deneme bonusu veren siteler bahis siteleri casino siteleri