2020 - AĞUSTOS AYI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM MECLİS KARARI

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2020

Tarihi

04.08.2020

Saat

 14:00

Sayısı

 35

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

Akçadağ İlçe Merkezi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının görüşülmesi,

 

Gelecek Toplantı

Tarih

06.08.2020

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Celal ARTAN, Mehmet KORKMAZ, Mehmet Mustafa EVİN, Arif Özcan GÜNAY, Hamdi KOCA, Bekir ŞEKER, İbrahim Fehmi KÜTAN, Mustafa TURHAN, Bülent CÖMERT, Mustafa MENGE ve Mustafa KAPLAN’ın iştirakiyle toplandı.

  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar: Hasan ULUTAŞ, Mehmet Ali TURAN, Murat TURCAN, Cengiz ÖCAL
  • Mazeretsiz katılmayanlar:

 

Gündemin 1. Maddesi;  Belediye Meclisi 04.08.2020 tarihli toplantısı Saygı Duruşu ve akabinde İstiklal Marşının okunmasına müteakip görüşmelere geçildi.

Gündemin 2. Maddesi;  Belediye Meclisinin bir önceki 02.07.2020 tarihli almış oluğu kararlar Meclis Üyelerine dağıtılmış ve yapılan oylama neticesinde kararlar Oy Birliği kabul edilmiştir.

Gündemin 3. Maddesi;  Gündemimizin Üçüncü maddesi olan Akçadağ İlçe Merkezi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının görüşülmesi hususuna geçildi.

 

         Meclis Başkanı; Gündemimizin üçüncü maddesi olan Akçadağ İlçe Merkezi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının görüşülmesibaşlanıldı.

 

          Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün Başkanlık Makamına 27.07.2020 tarih ve E.721 sayılı yazısı ile Mecliste görüşülmek üzere yazdığı; Akçadağ İlçe Merkezi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının görüşülmesi teklifi görüşüldü.

 

        Akçadağ İlçe Merkezini kapsayan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapımı 1989 yılında tamamlanmış ve günümüze kadar uygulanmasına devam edilmektedir.


       Ancak mevcut imar planları artık günümüz ihtiyaçlarına cevap vermediği, kadasral ve halihazır harita gibi veri sağlayan altlıkları ile uyumsuz olduğu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde artık bulunmayan Serbest Nizam gibi birçok geçersiz fonksiyonları ve uygulamamaları barındırdığı, bu sebeplerden dolayı sağlıklı yapılaşmanın, sosyal ve kültürel donatı alanlarının oluşturulmasının, 2942 Sayılı Kanuna istinaden kamulaştırma işlemi ile 3194 Sayılı İmar Kanunu 18. Madde Uygulamalarının yapılmasının imkansız hale geldiği tespitlerine varılmıştır.


        İlçenin ulaşım ağının kontrollü sağlanması, sağlıklı kentleşmenin planlanabilmesi, gelişme alanlarının belirlenmesi, sosyal ve kültürel donatı alanlarının oluşturulması amacıyla mevcut yönetmeliklere ve üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi gereğince 08.08.2018 tarih ve 96332756-301.05-502 sayılı kararına istinaden onaylanmış, 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planlarının kontrolü yapılmıştır.

 

 

 

 


        

             Çevre Düzeni Planı ve Nazım İmar Planı gibi üst ölçekli imar planlarına uygun olarak hazırlanan Revizyon 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ''İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar.'' hükmü gereğince, 

Revizyon 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına ait pafta ve raporların karara bağlanması amacıyla konunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “İhtisas komisyonları” başlıklı 24. Maddesi uyarınca konunun incelenmek üzere Akçadağ Belediye Başkanlığı İmar Komisyonuna havalesine ve 5 işgünü içinde düzenlenecek Komisyon Raporu doğrultusunda bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine veBelediye Meclisinin hazırlanacak olan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi üzere II. Oturumunu 06.08.2020 Perşembe günü saat 14:00’te yapılması hususu;

 

  Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

        Celal ARTAN

                       Meclis Katibi 

 

 

      Hamdi KOCA

       Meclis Kâtibi

 

                     

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal
www.ocianews.com deneme bonusu veren siteler bahis siteleri casino siteleri