2019 - TEMMUZ AYI MECLİS KARARI

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2019

Tarihi

05.07.2019

Saat

 14:00

Sayısı

 34

Birleşim

 1

Oturum

 

Özü

İlçemiz Merkez 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planlarının Onaylanması hususu;

Gelecek Toplantı

Tarih

07.08.2019

Saat

 14:00

         Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Hasan ULUTAŞ, Mehmet KORKMAZ, Bekir ŞEKER, Celal ARTAN, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN, Bülent CÖMERT, Cengiz ÖCAL, Mustafa KAPLAN, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE, Mehmet Ali TURAN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.

 

  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar: Mehmet Mustafa EVİN, Hamdi KOCA
  • Mazeretsiz katılmayanlar: -

            Gündemin 3. Maddesi;  Gündemimizin Üçüncü maddesi olan İlçemiz Merkez 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planlarının Onaylanması hususu görüşülmeye geçildi.

           Meclis Başkanı; Gündemimizin Üçüncü maddesi olan İlçemiz Merkez 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planlarının Onaylanması hususu görüşülmelerine başlanıldı.

    Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 04.07.2019 tarih ve E.886 sayılı yazısı gereği;

           Akçadağ İlçe Merkezini kapsayan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapımı 1989 yılında tamamlanmış ve günümüze kadar uygulanmasına devam edilmektedir.

         Ancak mevcut imar planları artık günümüz ihtiyaçlarına cevap vermediği, kadasral ve halihazır harita gibi veri sağlayan altlıkları ile uyumsuz olduğu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde artık bulunmayan Serbest Nizam gibi birçok geçersiz fonksiyonları ve uygulamamaları barındırdığı, bu sebeplerden dolayı sağlıklı yapılaşmanın, sosyal ve kültürel donatı alanlarının oluşturulmasının, 2942 Sayılı Kanuna istinaden kamulaştırma işlemi ile 3194 Sayılı İmar Kanunu 18. Madde Uygulamalarının yapılmasının imkansız hale geldiği  tespitlerine varılmıştır.

            İlçenin ulaşım ağının kontrollü sağlanması, sağlıklı kentleşmenin planlanabilmesi, gelişme alanlarının belirlenmesi, sosyal ve kültürel donatı alanlarının oluşturulması amacıyla mevcut yönetmeliklere ve üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi gereğince 08.08.2018 tarih ve 96332756-301.05-502 sayılı kararına istinaden onaylanmış, 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planlarının kontrolü yapılmıştır.

Çevre Düzeni Planı ve Nazım İmar Planı gibi üst ölçekli imar planlarına uygun olarak hazırlanan Revizyon 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ''İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar.'' Hükmüne yer verilmiştir.

Bu doğrultuda Revizyon 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına ait pafta ve raporların karara  bağlanması için Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün Belediye Meclisine sunmuş olduğu 04/07/2019 tarih ve E.886 sayılı yazısı gereği, bu durumun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “İhtisas komisyonları” başlıklı 24. Maddesi uyarınca konunun incelenmek üzere Akçadağ Belediye Başkanlığı İmar Komisyonuna havalesine ve 5 işgünü içinde düzenlenecek Komisyon Raporu doğrultusunda bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine;

          Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

    Celal ARTAN

                  Meclis Katibi 

 

 

      Murat TURCAN

    Meclis Yedek Kâtibi

 

                     

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal