2019 - NİSAN AYI MECLİS KARARI

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2019

Tarihi

16.04.2019

Saat

 14:00

Sayısı

 14

Birleşim

 1

Oturum

 

Özü

2018 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve onaylanması,

Gelecek Toplantı

Tarih

03.05.2019

Saat

 14:00

        

          Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Mustafa EVİN, Hasan ULUTAŞ, Mehmet KORKMAZ, Bekir ŞEKER, Celal ARTAN, Hamdi KOCA, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN, Bülent CÖMERT, Cengiz ÖCAL, Mustafa KAPLAN, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE, Mehmet Ali TURAN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.

 

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:-
 • Mazeretsiz katılmayanlar: -

              

            Gündemin 3. Maddesi;  Gündemimizin Üçüncü maddesi olan 2018 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve onaylanması hususu görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkanı; Gündemimizin Üçüncü maddesi olan 2018 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve onaylanması hususu görüşülmelerine başlanıldı.

 

2018 Mali Yılındaki faaliyetleri kapsayan bir yıllık faaliyet raporu hakkındaki Belediye Başkanının 5393 Sayılı Kanunun 56.maddesi uyarınca ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45.maddesine dayanılarak hazırlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde hazırladığı senelik faaliyet raporu, Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında müzakere edildi.

 

            Belediye Başkanlığının 2018 Mali Yılındaki faaliyetlerini kapsayan 1 yıllık faaliyet raporu Belediye Başkanı tarafından Meclise sunulduktan sonra, yapılan müzakereleri müteakip, söz konusu 2018 yılı Faaliyet Raporunun ve bu rapordaki açıklamaların yeterli bulunduğunun kabulü hususu;

 

 

          Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

    Celal ARTAN

                  Meclis Katibi 

 

 

    Hamdi KOCA

    Meclis Kâtibi

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2019

Tarihi

16.04.2019

Saat

 14:00

Sayısı

 15

Birleşim

 1

Oturum

 

Özü

2018 Yılı Denetim Komisyon raporunun Okunup Meclise bilgi verilmesi.

Gelecek Toplantı

Tarih

03.05.2019

Saat

 14:00

        

          Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Mustafa EVİN, Hasan ULUTAŞ, Mehmet KORKMAZ, Bekir ŞEKER, Celal ARTAN, Hamdi KOCA, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN, Bülent CÖMERT, Cengiz ÖCAL, Mustafa KAPLAN, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE, Mehmet Ali TURAN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.

 

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:-
 • Mazeretsiz katılmayanlar: -

              

            Gündemin 4. Maddesi;  Gündemimizin dördüncü maddesi olan 2018 Yılı Denetim Komisyon raporunun Okunup Meclise bilgi verilmesi hususu görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkanı; Gündemimizin dördüncü maddesi olan 2018 Yılı Denetim Komisyon raporunun Okunup Meclise bilgi verilmesi hususu görüşülmelerine başlanıldı.

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun “Denetim Komisyonu” başlıklı 25. Maddesi gereği “Komisyon, çalışmasını kırkbeş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar”. İbaresi gereği 2019 yılı Belediyemiz Denetim Komisyon Üyelerinin 07/01/2019 – 08/03/2019 tarihleri arası yapılan 2018 yılı Denetim raporu Denetim Komisyonu Başkanı tarafından meclise okundu. 2018 yılı Denetim Komisyonu raporunun onaylanması hususu;

 

 

 

 

 

 

 

Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

    Celal ARTAN

                  Meclis Katibi 

 

 

    Hamdi KOCA

    Meclis Kâtibi

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2019

Tarihi

16.04.2019

Saat

 14:00

Sayısı

 16

Birleşim

 1

Oturum

 

Özü

Malatya Belediyeler Birliğine 1 Asil 1 Yedek Üyenin Seçimi

Gelecek Toplantı

Tarih

03.05.2019

Saat

 14:00

        

          Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Mustafa EVİN, Hasan ULUTAŞ, Mehmet KORKMAZ, Bekir ŞEKER, Celal ARTAN, Hamdi KOCA, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN, Bülent CÖMERT, Cengiz ÖCAL, Mustafa KAPLAN, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE, Mehmet Ali TURAN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.

 

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:-
 • Mazeretsiz katılmayanlar: -

              

            Gündemin 5. Maddesi;  Gündemimizin beşinci maddesi olan Malatya Belediyeler Birliğine 1 Asil 1 Yedek Üyenin Seçimigörüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkanı; Gündemimizin beşinci maddesi olan Malatya Belediyeler Birliğine 1 Asil 1 Yedek Üyenin Seçimigörüşülmelerine başlanıldı.

 

Malatya Belediyeler Birliği’nin 28.03.2019 tarih ve 13 sayılı yazıları gereği; Birlik Tüzüğünün Birlik Meclisinin Kuruluşu görev ve Yetkileri başlıklı, Birlik Meclisinin Kuruluşu ile ilgili 7. Maddesi “Birlik Meclisi üye belediye meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri 1(bir) er üyeden oluşur. Asil üye sayısının yarısı kadar da yedek üye seçilir. Üye Belediyelerin başkanları birliği doğal üyesidir. Birlik Meclisinin seçilmiş üyelerinin görev süresi, Mahalli İdare seçimleri ile sona erer. Meclisin seçimle gelen üyeliklerinin boşalması durumunda yerine yedekleri getirilir.” Hükümleri yer almaktadır.

Malatya Belediyeler Birliği’nin 28.03.2019 tarih ve 13 sayılı yazıları ile, Malatya Belediyeler Birliği Meclisinde doğal üye olarak Belediye Başkanı Ali KAZGAN ile birlikte temsil etmek üzere asil üye olarak 12 oy alan Mehmet Mustafa EVİN, yedek üye olarak 9 oy alan Arif Özcan GÜNAY seçilmiş olup;

 

Yapılan gizli(kapalı zarf) oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

    Celal ARTAN

                  Meclis Katibi 

 

 

    Hamdi KOCA

    Meclis Kâtibi

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2019

Tarihi

16.04.2019

Saat

 14:00

Sayısı

 17

Birleşim

 1

Oturum

 

Özü

Sağlıklı Kentler Birliğine 1 Asil üyenin Seçimi

Gelecek Toplantı

Tarih

03.05.2019

Saat

 14:00

        

          Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Mustafa EVİN, Hasan ULUTAŞ, Mehmet KORKMAZ, Bekir ŞEKER, Celal ARTAN, Hamdi KOCA, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN, Bülent CÖMERT, Cengiz ÖCAL, Mustafa KAPLAN, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE, Mehmet Ali TURAN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.

 

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:-
 • Mazeretsiz katılmayanlar: -

              

            Gündemin 6. Maddesi;  Gündemimizin altıncı maddesi olan Sağlıklı Kentler Birliğine 1 Asil üyenin Seçimi görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkanı; Gündemimizin altıncı maddesi olan Sağlıklı Kentler Birliğine 1 Asil üyenin Seçimi görüşülmelerine başlanıldı.

 

Sağlıklı Kentler Birliğinin Akçadağ Belediyesine sundukları 21.03.2019 tarih ve 74 sayılı yazıları gereği; “Sağlıklı Kentler Birliği Meclisi Birliğin karar organı olup, doğal ve seçilmiş üyelerden oluşur. Üye Belediye Başkanları Birlik Meclisinin doğal üyesidir. Birlik Meclisinde Belediye Başkanları dışında doğal üye bulunmaz. Meclis Üye tam sayısına doğal üyeler de dahildir. Doğal üyeler Birlik Meclisinde kendisini temsil etmek üzere meclis üyelerinden birine yetki verebilir. Bir Meclis Üyesi sadece bir doğal üyenin yetkisini kullanabilir. Nüfusu 100.000’e kadar olan üye Belediyelerde seçilecek 1 meclis üyesi. Bu nedenle Sağlıklı Kentler Birliği Tüzüğünün 15. Maddesine istinaden Birlik Meclisinde Belediyenizi temsil etmek üzere 1 Meclis Üyesinin (Belediye Başkanı ile birlikte toplam 2) Belediye Meclisinizce alınacak kararla tekrar belirlenmelidir.” Hükmü yer anlaktadır.

 

Yukarıdaki hükümler dikkate alındığında Sağlıklı Kentler Birliği Meclisinde temsil etmek üzere asil üye olarak 9 oy alan Hasan ULUTAŞ seçilmiştir.

Sağlıklı Kentler Birliği Meclisinde doğal üye olarak Belediye Başkanı Ali KAZGAN ile birlikte temsil etmek üzere asil üye olarak da Hasan ULUTAŞ görevlendirilmiş olup;

 

Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

    Celal ARTAN

                  Meclis Katibi 

 

 

    Hamdi KOCA

    Meclis Kâtibi

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2019

Tarihi

16.04.2019

Saat

 14:00

Sayısı

 18

Birleşim

 1

Oturum

 

Özü

Tarihi Kentler Birliğine 1 asil 1 yedek üyenin seçimi

Gelecek Toplantı

Tarih

03.05.2019

Saat

 14:00

        

          Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Mustafa EVİN, Hasan ULUTAŞ, Mehmet KORKMAZ, Bekir ŞEKER, Celal ARTAN, Hamdi KOCA, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN, Bülent CÖMERT, Cengiz ÖCAL, Mustafa KAPLAN, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE, Mehmet Ali TURAN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.

 

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:-
 • Mazeretsiz katılmayanlar: -

              

            Gündemin 7. Maddesi;  Gündemimizin yedinci maddesi olan Tarihi Kentler Birliğine 1 asil 1 yedek üyenin seçimi görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkanı; Gündemimizin yedinci maddesi olan Tarihi Kentler Birliğine 1 asil 1 yedek üyenin seçimi görüşülmelerine başlanıldı.

 

Tarihi Kentler Birliğinin Akçadağ Belediyesine sundukları 12.03.2019 tarih ve 12 sayılı yazıları gereği; Tarihi Kentler Birliği Tüzüğü 8. Madde; “Birlik Meclis Üyelerinin görev süresi Mahalli İdareler seçimleriyle sona erer. Meclis üyelerinin görev süresi 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleriyle sona erecektir. Birlik Tüzüğü, Belediyelerin Birlik Meclisinde temsil edilmeleri başlıklı 9. Maddesi; “Belediyeler Birlik Meclisinde belediye başkanları ve belediye meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri bir üyenin katılımıyla temsil edilirler.”

 

Yukarıdaki hükümler dikkate alındığında Tarihi Kentler Birliği Meclisinde temsil etmek üzere asil üye olarak 9 oy alan Bekir ŞEKER, yedek üye olarak 7 oy olan Mustafa TURHAN seçilmiştir.

Tarihi Kentler Birliği Meclisinde doğal üye olarak Belediye Başkanı Ali KAZGAN ile birlikte temsil etmek üzere asil üye olarak Bekir ŞEKER, yedek üye olarak Mustafa TURHAN görevlendirilmiş olup;

 

Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

    Celal ARTAN

                  Meclis Katibi 

 

 

    Hamdi KOCA

    Meclis Kâtibi

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2019

Tarihi

16.04.2019

Saat

 14:00

Sayısı

 19

Birleşim

 1

Oturum

 

Özü

Meclis katibi Seçilmesi 2 (İki)Asil 2 ( İki) Yedek   ( Gizli Oyla)

Gelecek Toplantı

Tarih

03.05.2019

Saat

 14:00

        

          Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Mustafa EVİN, Hasan ULUTAŞ, Mehmet KORKMAZ, Bekir ŞEKER, Celal ARTAN, Hamdi KOCA, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN, Bülent CÖMERT, Cengiz ÖCAL, Mustafa KAPLAN, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE, Mehmet Ali TURAN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.

 

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:-
 • Mazeretsiz katılmayanlar: -

              

            Gündemin 8. Maddesi;  Gündemimizin sekizinci maddesi olan Meclis katibi Seçilmesi 2 (İki)Asil 2 ( İki) Yedek   ( Gizli Oyla) görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkanı; Gündemimizin sekizinci maddesi olan Meclis katibi Seçilmesi 2 (İki)Asil 2 ( İki) Yedek   ( Gizli Oyla) görüşülmelerine başlanıldı.

 

5393 sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesi gereğince Belediyemizde iki Asil iki Yedek Melis kâtibi olarak görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyelerine mühürlü oy pusulaları dağıtılarak yapılan gizli oylama sonucu;

 

                                ASİL KATİP ÜYE 

 •  Hamdi KOCA’nın  11 olumlu oy aldığı,
 •  Celal ARTAN’ ın 10 olumlu oy aldığı,

 

                             YEDEK KÂTİP ÜYE 

 • Hasan ULUTAŞ’ın 9 olumlu oy aldığı, 
 • Murat TURCAN’ın 9 olumlu oy aldığı,

 

Belediye Meclis Kâtip Asil ve Yedek üyeliğine mühürlü oy pusulaları dağıtılarak yapılan gizli oylama sonucu seçildikleri tespit edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

    Celal ARTAN

                  Meclis Katibi 

 

 

    Hamdi KOCA

    Meclis Kâtibi

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2019

Tarihi

16.04.2019

Saat

 14:00

Sayısı

 20

Birleşim

 1

Oturum

 

Özü

Meclis 1.inci ve 2.nci Başkan Vekili seçimi ( Gizli Oyla)

Gelecek Toplantı

Tarih

03.05.2019

Saat

 14:00

        

          Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Mustafa EVİN, Hasan ULUTAŞ, Mehmet KORKMAZ, Bekir ŞEKER, Celal ARTAN, Hamdi KOCA, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN, Bülent CÖMERT, Cengiz ÖCAL, Mustafa KAPLAN, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE, Mehmet Ali TURAN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.

 

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:-
 • Mazeretsiz katılmayanlar: -

              

            Gündemin 9. Maddesi;  Gündemimizin dokuzuncu maddesi olan Meclis 1.inci ve 2.nci Başkan Vekili seçimi ( Gizli Oyla) görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkanı; Gündemimizin dokuzuncu maddesi olan Meclis 1.inci ve 2.nci Başkan Vekili seçimi ( Gizli Oyla) görüşülmelerine başlanıldı.

 

5393 sayılı Belediye Kanunun 19. maddesi gereğince Meclis 1.inci Başkan Vekili ve 2.inci Başkan vekili olarak görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyelerine mühürlü oy pusulaları dağıtılarak yapılan gizli oylama sonucu;

 

 • Meclis 1’inci Başkan Vekilliğine Mehmet Mustafa EVİN’ in,
 • Meclis 2’ Başkan Vekilliğine M.Ali TURAN ‘in

 

 

 

 

 

 

         Belediye Meclis 1.inci Başkan Vekilliğine Mehmet Mustafa EVİN Meclis 2.inci Başkan Vekilliğine M.Ali TURAN’ın seçildikleri tespit edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

    Celal ARTAN

                  Meclis Katibi 

 

 

    Hamdi KOCA

    Meclis Kâtibi

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2019

Tarihi

16.04.2019

Saat

 14:00

Sayısı

 21

Birleşim

 1

Oturum

 

Özü

Encümen Üye Seçimi 2 Asil ( Gizli Oyla )

Gelecek Toplantı

Tarih

03.05.2019

Saat

 14:00

        

          Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Mustafa EVİN, Hasan ULUTAŞ, Mehmet KORKMAZ, Bekir ŞEKER, Celal ARTAN, Hamdi KOCA, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN, Bülent CÖMERT, Cengiz ÖCAL, Mustafa KAPLAN, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE, Mehmet Ali TURAN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.

 

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:-
 • Mazeretsiz katılmayanlar: -

              

            Gündemin 10. Maddesi;  Gündemimizin onuncu maddesi olan Encümen Üye Seçimi 2 Asil ( Gizli Oyla ) görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkanı; Gündemimizin onuncu maddesi olan Encümen Üye Seçimi 2 Asil ( Gizli Oyla ) görüşülmelerine başlanıldı.

 

5393 sayılı Belediye Kanunun 33. maddesinin (b) bendi gereğince Belediyemizde iki adet Encümen üyesi olarak görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyelerine mühürlü oy pusulaları dağıtılarak yapılan gizli oylama sonucu;

            - Hamdi KOCA’nın 10 olumlu oy aldığı,

            - Arif Özcan GÜNAY’ın 9 olumlu oy aldığı

 

              Belediye Encümen üyeliğine A.Özcan GÜNAY ve Hamdi KOCA’nın seçildikleri tespit edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

    Celal ARTAN

                  Meclis Katibi 

 

 

    Hamdi KOCA

    Meclis Kâtibi

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2019

Tarihi

16.04.2019

Saat

 14:00

Sayısı

 22

Birleşim

 1

Oturum

 

Özü

İmar Komisyon Üyelerinin Seçimi 

Gelecek Toplantı

Tarih

03.05.2019

Saat

 14:00

        

          Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Mustafa EVİN, Hasan ULUTAŞ, Mehmet KORKMAZ, Bekir ŞEKER, Celal ARTAN, Hamdi KOCA, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN, Bülent CÖMERT, Cengiz ÖCAL, Mustafa KAPLAN, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE, Mehmet Ali TURAN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.

 

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:-
 • Mazeretsiz katılmayanlar: -

              

            Gündemin 11. Maddesi;  Gündemimizin on birinci maddesi olan İmar Komisyon Üyelerinin Seçimi  görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkanı; Gündemimizin on birinci maddesi olan İmar Komisyon Üyelerinin Seçimi görüşülmelerine başlanıldı.

 

5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereğince İmar Komisyonu seçileceğinden Belediyemizde İmar Komisyonu üyesi olarak görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyelerince yapılan oylama sonucu;

 

            - Hasan ULUTAŞ’ ın

            - Celal ARTAN’ın

            - Mustafa EVİN’in

            - Murat TURCAN’ın

            - Bülent CÖMERT’in

 

            Belediye İmar Komisyonu Üyeliğine seçildikleri tespit edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

    Celal ARTAN

                  Meclis Katibi 

 

 

    Hamdi KOCA

    Meclis Kâtibi

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2019

Tarihi

16.04.2019

Saat

 14:00

Sayısı

 23

Birleşim

 1

Oturum

 

Özü

Plan ve Bütçe Komisyon Üyelerinin Seçimi

Gelecek Toplantı

Tarih

03.05.2019

Saat

 14:00

        

          Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Mustafa EVİN, Hasan ULUTAŞ, Mehmet KORKMAZ, Bekir ŞEKER, Celal ARTAN, Hamdi KOCA, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN, Bülent CÖMERT, Cengiz ÖCAL, Mustafa KAPLAN, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE, Mehmet Ali TURAN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.

 

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:-
 • Mazeretsiz katılmayanlar: -

              

            Gündemin 12. Maddesi;  Gündemimizin on ikinci maddesi olan Plan ve Bütçe Komisyon Üyelerinin Seçimi görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkanı; Gündemimizin on ikinci maddesi olan Plan ve Bütçe Komisyon Üyelerinin Seçimi görüşülmelerine başlanıldı.

 

5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu seçileceğinden Belediyemizde Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyelerince yapılan oylama sonucu;

 

            - Bekir ŞEKER’in

            - Mehmet KORKMAZ’ın

            - Hamdi KOCA’nın

            - Murat TURCAN’ın

            - Mustafa KAPLAN’ın

 

           Belediye Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine seçildikleri tespit edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

    Celal ARTAN

                  Meclis Katibi 

 

 

    Hamdi KOCA

    Meclis Kâtibi

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2019

Tarihi

16.04.2019

Saat

 14:00

Sayısı

 24

Birleşim

 1

Oturum

 

Özü

Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon Üyelerinin Seçimi

Gelecek Toplantı

Tarih

03.05.2019

Saat

 14:00

        

          Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Mustafa EVİN, Hasan ULUTAŞ, Mehmet KORKMAZ, Bekir ŞEKER, Celal ARTAN, Hamdi KOCA, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN, Bülent CÖMERT, Cengiz ÖCAL, Mustafa KAPLAN, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE, Mehmet Ali TURAN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.

 

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:-
 • Mazeretsiz katılmayanlar: -

              

            Gündemin 13. Maddesi;  Gündemimizin on üçüncü maddesi olan Plan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon Üyelerinin Seçimi görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkanı; Gündemimizin on üçüncü maddesi olan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon Üyelerinin Seçimi görüşülmelerine başlanıldı.

 

5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereğince Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu seçileceğinden Belediyemizde Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi olarak görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyelerince yapılan oylama sonucu;

 

            - Hasan ULUTAŞ’ın

            - Celal ARTAN’ın

            - Murat TURCAN’ın

            - Bekir ŞEKER’in

            - İbrahim Fehmi KÜTAN’ın

 

           Belediye Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliğine seçildikleri tespit edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

    Celal ARTAN

                  Meclis Katibi 

 

 

    Hamdi KOCA

    Meclis Kâtibi

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2019

Tarihi

16.04.2019

Saat

 14:00

Sayısı

 25

Birleşim

 1

Oturum

 

Özü

Ulaşım Komisyon Üyelerinin Seçimi

Gelecek Toplantı

Tarih

03.05.2019

Saat

 14:00

        

          Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Mustafa EVİN, Hasan ULUTAŞ, Mehmet KORKMAZ, Bekir ŞEKER, Celal ARTAN, Hamdi KOCA, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN, Bülent CÖMERT, Cengiz ÖCAL, Mustafa KAPLAN, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE, Mehmet Ali TURAN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.

 

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:-
 • Mazeretsiz katılmayanlar: -

              

            Gündemin 14. Maddesi;  Gündemimizin on dördüncü maddesi olan Ulaşım Komisyon Üyelerinin Seçimi görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkanı; Gündemimizin on dördüncü maddesi olan Ulaşım Komisyon Üyelerinin Seçimi görüşülmelerine başlanıldı.

 

5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereğince Ulaşım Komisyonu seçileceğinden Belediyemizde Ulaşım Komisyonu üyesi olarak görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyelerince yapılan oylama sonucu;

 

            - Hamdi KOCA’nın

            - Bekir ŞEKER’in

            - Mehmet Mustafa EVİN’in

            - Mehmet Ali TURAN’ın

            - Cengiz ÖCAL’ın

 

           Belediye Ulaşım Komisyonu Üyeliğine seçildikleri tespit edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

    Celal ARTAN

                  Meclis Katibi 

 

 

    Hamdi KOCA

    Meclis Kâtibi

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2019

Tarihi

16.04.2019

Saat

 14:00

Sayısı

 26

Birleşim

 1

Oturum

 

Özü

Çevre ve Sağlık Komisyon üyelerinin Seçimi

Gelecek Toplantı

Tarih

03.05.2019

Saat

 14:00

        

          Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Mustafa EVİN, Hasan ULUTAŞ, Mehmet KORKMAZ, Bekir ŞEKER, Celal ARTAN, Hamdi KOCA, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN, Bülent CÖMERT, Cengiz ÖCAL, Mustafa KAPLAN, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE, Mehmet Ali TURAN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.

 

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:-
 • Mazeretsiz katılmayanlar: -

              

            Gündemin 15. Maddesi;  Gündemimizin on beşinci maddesi olan Çevre ve Sağlık Komisyon üyelerinin Seçimi görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkanı; Gündemimizin on beşinci maddesi olan Çevre ve Sağlık Komisyon üyelerinin Seçimi görüşülmelerine başlanıldı.

 

5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereğince Çevre ve Sağlık Komisyonu seçileceğinden Belediyemizde Çevre ve Sağlık Komisyonu üyesi olarak görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyelerince yapılan oylama sonucu;

 

            - Celal ARTAN’ın

            - Arif Özcan GÜNAY’ın

            - Murat TURCAN’ın

            - Mehmet KORKMAZ’ın

            - Cengiz ÖCAL’ın

 

           Belediye Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeliğine seçildikleri tespit edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

    Celal ARTAN

                  Meclis Katibi 

 

 

    Hamdi KOCA

    Meclis Kâtibi

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2019

Tarihi

16.04.2019

Saat

 14:00

Sayısı

 27

Birleşim

 1

Oturum

 

Özü

Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcısı Ödeneğinin görüşülmesi

Gelecek Toplantı

Tarih

03.05.2019

Saat

 14:00

        

          Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Mustafa EVİN, Hasan ULUTAŞ, Mehmet KORKMAZ, Bekir ŞEKER, Celal ARTAN, Hamdi KOCA, Murat TURCAN, İbrahim Fehmi KÜTAN, Bülent CÖMERT, Cengiz ÖCAL, Mustafa KAPLAN, Mustafa TURHAN, Mustafa MENGE, Mehmet Ali TURAN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.

 

 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:-
 • Mazeretsiz katılmayanlar: -

              

            Gündemin 16. Maddesi;  Gündemimizin on altıncı maddesi olan Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcısı Ödeneği görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkanı; Gündemimizin on altıncı maddesi olan Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcısı Ödeneği görüşülmelerine başlanıldı.

 

5393 sayılı Belediye Kanununun “Norm Kadro ve Personel İstihdamı” başlıklı 49. Maddesi gereğince; Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir.

 

Yukarıdaki hususlar dikkate alındığında Belediye bünyesinde Meclis Üyeleri arasından Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilecek Meclis Üyesine Belediye Başkanına verilen ödenekten kesintiler çıkarıldıktan sonra ödenen net ücret tutarının %50’sinin hesaplanarak, Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcısına bu net ödenek tutarının ödenmesi hususu;

 

Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

    Celal ARTAN

                  Meclis Katibi 

 

 

    Hamdi KOCA

    Meclis Kâtibi

                     

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal