2018 - MAYIS AYI MECLİS KARARI

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2018

Tarihi

02.05.2018

Saat

 14:00

Sayısı

 24

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

Belediyemiz mülkiyetinde olan 86 ada 31 ve 50 nolu parseller ile 61 ada 23 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı hususunun görüşülmesi

 

Gelecek Toplantı

Tarih

07.06.2018

Saat

 14:00

 • Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, Necmettin ÖZCAN, A. Turan SARPKAYA, A.Vahap TÜRK, M.Ali TURAN, Haydar KAYGUSUZ, Bülent GÜDE, Ergün DOĞAN, Demet KELEŞ TUTAL, Sami İLHAN, Erdal ÜSTÜN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Cumali DOĞAN, Osman ASLANTAŞ, Mustafa KAPLAN
 • Mazeretsiz katılmayanlar    :-

 

           Gündemin 3. Maddesi;  Gündemimizin Üçüncü maddesi olan Belediyemiz mülkiyetinde olan 86 ada 31 ve 50 nolu parseller ile 61 ada 23 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı hususugörüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkan; Gündemimizin Üçüncü maddesi olan Belediyemiz mülkiyetinde olan 86 ada 31 ve 50 nolu parseller ile 61 ada 23 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı hususugörüşülmelerine başlanıldı.

 

                 Akçadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 24.01.2018 Tarih ve E.1721020 sayılı yazısında belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait Kültür Mahallesi 86 ada 31 ve 50 nolu parsellerde İmam Hatip Ortaokulu yapımı amacıyla talep edilen imar plan değişikliği hususunun incelenmesi neticesinde;

                Yapılan bu düzenleme ile mevcut imar planında konut alanı ve park alanı olarak planlı ve mülkiyeti Belediyeye ait olan 2.196,00 m2 yüzölçümlü 86 ada 31 ve 3.712,00 m2  yüzölçümlü 86 ada 50 nolu taşınmazlar Ortaokul Alanı Alanı olarak planlanmıştır. Bu eğitim alanı için yapılaşma koşulu olarak emsal kararı getirilmiş ve emsal 1.20 (E=1.20), maksimum yapı yüksekliği 12.50 m (Yençok=12.50) olarak plana işlenmiştir. Yapı yaklaşma mesafeleri olarak ise tüm cephelerden 5 metre verilmiştir.

               Eğitim alanı olarak planlanan ve yaklaşık 1050 m2 alana sahip mevcut imar planındaki park alanına karşılık olarak ise yönetmelik gereği aynı bölgede yaklaşık 2450 m2 park alanı yine mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 61 ada 23 nolu parsel üzerinde ayrılmıştır.

              Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi gereğince 11.04.2018 tarih ve 217 nolu kararına istinaden bu bölgede yapılacak fonksiyon değişikliğine esas 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği onaylanmıştır.

              Mülkiyeti Belediyemize ait Kültür Mahallesi 86 ada 31 ve 50 nolu parsellerde Ortaokul Alanı ile mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 61 ada 23 nolu parselde Park olarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ''İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar.'' hükmü gereğince, plan değişikliğine ait pafta ve raporların karara bağlanması amacıyla;

             5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “İhtisas komisyonları” başlıklı 24. Maddesi uyarınca konunun incelenmek üzere Akçadağ Belediye Başkanlığı İmar Komisyonuna havalesine ve 5 işgünü içinde düzenlenecek Komisyon Raporu doğrultusunda bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine;

 

Belediyemiz Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

 

            

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı 

 

 

Ergün DOĞAN

              Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2018

Tarihi

02.05.2018

Saat

 14:00

Sayısı

 25

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

İlçemiz Muratlı, Fatih ve Tataruşağı Mahallelerinde yapılacak Orman Kadastro çalışmalarında her mahalleden görevlendirilecek  6(altı) bilirkişinin seçilmesi hususunun görüşülmesi,

Gelecek Toplantı

Tarih

07.06.2018

Saat

 14:00

 • Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, Necmettin ÖZCAN, A. Turan SARPKAYA, A.Vahap TÜRK, M.Ali TURAN, Haydar KAYGUSUZ, Bülent GÜDE, Ergün DOĞAN, Demet KELEŞ TUTAL, Sami İLHAN, Erdal ÜSTÜN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Cumali DOĞAN, Osman ASLANTAŞ, Mustafa KAPLAN
 • Mazeretsiz katılmayanlar    :-

 

           Gündemin 4. Maddesi;  Gündemimizin Dördüncü maddesi olan İlçemiz Muratlı, Fatih ve Tataruşağı Mahallelerinde yapılacak Orman Kadastro çalışmalarında her mahalleden görevlendirilecek  6(altı) bilirkişinin seçilmesi hususugörüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkan; Gündemimizin Dördüncü maddesi olan İlçemiz Muratlı, Fatih ve Tataruşağı Mahallelerinde yapılacak Orman Kadastro çalışmalarında her mahalleden görevlendirilecek  6(altı) bilirkişinin seçilmesi hususu görüşülmelerine başlanıldı.

 

                 Malatya Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 05.04.2018 tarih ve E.969288 sayılı yazısı gereği; İlçemizde kadastro çalışma alanı kapsamında bulunan Muratlı, Kesmece(Fatih) ve Tataruşağı Mahallelerinde yapılacak olan 3402 sayılı yasanın EK:4 maddesi gereğince 2/B Fiili kullanım Orman Kadastrosu çalışmalarına başlanacağından bu çalışmalar uyarınca taşınmaz malların geometrik ve hukuki durumlarını bilen ve her mahalle için 6(altı) adet bilirkişinin Belediye Meclisince seçilmesi yönünde talepte bulunulmuştur.

 

                 İlçemizde kadastro çalışma alanı kapsamında bulunan Muratlı Mahallesinde yapılacak olan 3402 sayılı yasanın EK:4 maddesi gereğince 2/B Fiili kullanım Orman Kadastrosu çalışmalarında görev yapmak üzere Aliseydi ALTUNTAŞ (T.C. 17213538268), Mehmet ALTUNTAŞ (T.C. 17480529310), Osman KALI (T.C. 49585459032), Mehmet DOĞAN (T.C. 13148673586), Selehaddin ALTUNTAŞ (T.C. 17405531848), Mehmet AKBAŞ (T.C. 16361566666)

 

İlçemizde kadastro çalışma alanı kapsamında bulunan Kesmece(Fatih) Mahallesinde yapılacak olan 3402 sayılı yasanın EK:4 maddesi gereğince 2/B Fiili kullanım Orman Kadastrosu çalışmalarında görev yapmak üzere Lütfi GÖNÜLTAŞ (T.C. 61192072244), Mehmet KAYA (T.C. 59377132760), İhsan İRİAĞAÇ (T.C. 60163106520), Mehmet ERYILMAZ (T.C. 58726154446), Mehmet GÖNÜLTAŞ (T.C. 61243070564), Kadir GÖNÜLTAŞ (T.C. 59644123880)

 

İlçemizde kadastro çalışma alanı kapsamında bulunan Tataruşağı Mahallesinde yapılacak olan 3402 sayılı yasanın EK:4 maddesi gereğince 2/B Fiili kullanım Orman Kadastrosu çalışmalarında görev yapmak üzere Celal ŞENTÜRK (T.C. 12518695074), Ali KARAOĞLAN (T.C. 62374033244), Mehmet ERDOĞAN (T.C. 60910082084), Abdullah ÇETİN (T.C. 11264736864), Ali POLAT (T.C. 12251703944), Kalender DEMİRBAŞ (T.C. 61168073428) 3402 sayılı yasanın EK:4 maddesi gereğince 2/B Fiili kullanım Orman Kadastrosu çalışmalarında görev yapmak üzere seçilmesi hususu;

 

 

Belediyemiz Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

 

            

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı 

 

 

Ergün DOĞAN

              Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

 

                     

 

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2018

Tarihi

02.05.2018

Saat

 14:00

Sayısı

 26

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

2018 yılı Eylül ayında yapılması planlanan Levent Vadisi Doğa Sporları Festivali ile ilgili yapılacak harcamalarda Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu;

Gelecek Toplantı

Tarih

07.06.2018

Saat

 14:00

 • Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, Necmettin ÖZCAN, A. Turan SARPKAYA, A.Vahap TÜRK, M.Ali TURAN, Haydar KAYGUSUZ, Bülent GÜDE, Ergün DOĞAN, Demet KELEŞ TUTAL, Sami İLHAN, Erdal ÜSTÜN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Cumali DOĞAN, Osman ASLANTAŞ, Mustafa KAPLAN
 • Mazeretsiz katılmayanlar    :-

 

           Gündemin 5. Maddesi;  Gündemimizin Beşinci maddesi olan 2018 yılı Eylül ayında yapılması planlanan Levent Vadisi Doğa Sporları Festivali ile ilgili yapılacak harcamalarda Belediye Başkanına yetki verilmesihususugörüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkan; Gündemimizin Beşinci maddesi olan 2018 yılı Eylül ayında yapılması planlanan Levent Vadisi Doğa Sporları Festivali ile ilgili yapılacak harcamalarda Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu görüşülmelerine başlanıldı.

 

İlçemizde Belediyemizin maddi katkı sağlayacağı ve organizasyonunda personel, ekipman destek vereceği, Ülkemizde Doğa Sporları alanında faaliyet gösteren Konfederasyonlardan Sporcu desteği alınıp, aynı zamanda İnönü Üniversitesi ile de işbirliği halinde çalışılacağı Eylül 2018 tarihinde Levent Vadisi Uluslar arası Doğa Sporları Festivali gerçekleştirilecektir. 5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 14. Maddesinin (a) bendi gereği; “kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor hizmetlerini yapar.” kapsamında Belediyemiz tarafından düzenlenecek bu festivalde yapılacak genel harcamalarda Belediye Başkanı Ali KAZGAN’a yetki verilmesi hususu;

 

 

 

Belediyemiz Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

 

            

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı 

 

 

Ergün DOĞAN

              Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

 

                     

 

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2018

Tarihi

02.05.2018

Saat

 14:00

Sayısı

 27

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

Belediye Logosunun onaylaması ile ilgili hususun görüşülmesi.

Gelecek Toplantı

Tarih

07.06.2018

Saat

 14:00

 • Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, Necmettin ÖZCAN, A. Turan SARPKAYA, A.Vahap TÜRK, M.Ali TURAN, Haydar KAYGUSUZ, Bülent GÜDE, Ergün DOĞAN, Demet KELEŞ TUTAL, Sami İLHAN, Erdal ÜSTÜN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Cumali DOĞAN, Osman ASLANTAŞ, Mustafa KAPLAN
 • Mazeretsiz katılmayanlar    :-

 

           Gündemin 6. Maddesi;  Gündemimizin Altıncı maddesi olan Belediye Logosunun onaylamasıile ilgili hususugörüşülmeye geçildi.

 

        Meclis Başkan; Gündemimizin Altıncı maddesi olan Belediye Logosunun onaylamasıile ilgili hususu görüşülmelerine başlanıldı.

 

         5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri Başlığı altında 18. Maddesi (n) bendinde; “Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.”  Maddesi gereği Belediyemize ait logo ile ilgili görüşmelerin yapılması ve sonucunun raporlaştırılması amacıyla gündem maddesinin;

 

          5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “İhtisas komisyonları” başlıklı 24. Maddesi uyarınca konunun incelenmek üzere Akçadağ Belediye Başkanlığı Eğitim, Kültür ve Gençlik Komisyonuna havalesine ve 5 işgünü içinde düzenlenecek Komisyon Raporu doğrultusunda bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine;

 

 

          Belediyemiz Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi        

 

 

 

 

           

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı 

 

 

Ergün DOĞAN

              Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

 

                     

 

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2018

Tarihi

02.05.2018

Saat

 14:00

Sayısı

 28

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

2017 yılı Gelir Gider Kesin hesabının görüşülmesi hususu;

 

Gelecek Toplantı

Tarih

07.06.2018

Saat

 14:00

 • Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, Necmettin ÖZCAN, A. Turan SARPKAYA, A.Vahap TÜRK, M.Ali TURAN, Haydar KAYGUSUZ, Bülent GÜDE, Ergün DOĞAN, Demet KELEŞ TUTAL, Sami İLHAN, Erdal ÜSTÜN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Cumali DOĞAN, Osman ASLANTAŞ, Mustafa KAPLAN
 • Mazeretsiz katılmayanlar    :-

 

        Gündemin 7. Maddesi;  Gündemimizin Yedinci maddesi olan 2017 yılı Gelir Gider Kesin hesabınınhususugörüşülmeye geçildi.

 

        Meclis Başkan; Gündemimizin Yedinci maddesi olan 2017 yılı Gelir Gider Kesin hesabı görüşülmelerine başlanıldı.

 

2017 YILI GELİR VE GİDER KESİN HESABI 

 

2017 YILI

A GİDER KESİN HESAP CETVELİ

 

                     02. ÖZEL KALEM: 2017 Yılı Bütçesi ile  Özel kalem Genel Kamu Hizmetleri birimine 1.063.145,00 TL. Ödenek konulduğu, Kurumsal sınıflandırma içinde ödeneği yetmeyen birimlere kendi içinde 114.000,00 TL. Ödenek eksiltmesi ile için de ve dışında olmak üzere 250.000.00TL. eklenmesi sağlanmış olup,2017 yılı net ödeneği 1.199.145,00 TL. Olmuştur.2017 bütçe yılı içinde 908.866,26 TL. Bütçe gideri gerçekleştiği ve yılı içinde ilgililerine ödemesi yapılmış olup, yıl sonunda artan 290.278.74 TL. ödenek iptal edilmiştir.

 

                  31 YAZI İŞLERİ VE KARAR MÜDÜRLÜĞÜ: 2017 Yılı Bütçesi ile 1.491.444.00 TL. Ödenek verildiği, Bütçe yılı içinde ödeneği yetmeyen ekonomik sınıflandırmalara 25.500.00TL.Ödenek aktarması yapılmış olup 2017 yılı net Bütçe ödeneği 1.491.444.00.TL olarak elde edildiği, Bütçe yılı içinde 1.125.053.01 TL.gider gerçekleştiği ve bu giderlerin yılı içinde ilgililerine ödenmesi yapılmış olup,Bütçe yılı sonunda artan 366.390.99 TL. Ödenek iptal edilmiştir.

 

                     32 MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ: 2017 Bütçesi ile 2.882.200,00 TL Ödenek verildiği Bütçe yılı içinde 265.000.00 TL. Ödenek aktarma yolu ile eklendiği, 1.587.100.00 TL. Ödenek düşürüldüğü 2017 yılı Bütçe net ödeneği 1.560.100,00 TL. Ödenek elde edildiği ve Bütçe yılı içinde 1.116.560.54 TL. Bütçe gideri gerçekleştiği bu giderlerin bütçe yılı içinde ilgililerine ödendiği, 2017 Bütçe yılı sonunda artan 443.539.46 TL. ödenek iptal edilmiştir.

 

 

 

 

                   33 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ : 2017 yılı bütçesi ile 7.319.191,00 TL. ödenek verildiği Bütçe yılı içinde ödeneği yetmeyen diğer birimlere aktarılan 873.400.00 TL. ödenek düşürüldüğü 2.034.500.00 ödenek eklendiği, 2017 yılı net bütçe ödeneği 8.480.291,00 TL. ödenek oluştuğu yılı içinde 6.695.243,84 TL. Bütçe gideri gerçekleştiği ve bu giderler ilgililerine ödenmiş olup Bütçe yılı sonunda 1.785.047,16 TL. artan ödenek iptal edilmiştir.

 

                    37 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ : 2017 Yılı Bütçesi ile Temizlik İşleri Müdürlüğüne 587.700.00 TL. ödenek verildiği, yılı içinde ödeneği yetmeyen harcama kalemlerine 25.000.00 ödenek aktarması yapıldığı, 2017 yılı net ödeneği 612.700.00 TL. ödenek elde edildiği yılı içinde 328.872.32 TL Bütçe gideri gerçekleşmiş olup ve yılı içinde ilgililerine ödemesi yapıldığı, yılı sonunda artan 283.827.68 TL. ödenek iptal edilmiştir.

                  

                   38 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ : 2017 Bütçe Yılı ile 656.320,00TL ödenek verildiği, 2017 yılı net bütçe ödeneği  656.320.00TL.Olup yıl sonunda artan 656.320.00TL.Ödenek ise iptal edilmiştir.

 

                                                                                     2017 YILI

B.GELİR BÜTÇESİ

 

              01. VERGİ GELİRLERİ: 2017 Yılı Bütçesi ile Vergi gelirleri 862.685.00 TL. Tahmin edilmiş olup 2016 yılında devir gelen tahakkuk 387.848.01 TL. Yılı içinde tahakkuk eden Vergi geliri ise 848.033.91 TL.2017 yılı toplam tahakkuku 1.129.782.39 TL. Olup 2017 yılında tahsil edilen vergi gelirleri toplam 582.393.54 TL. 2017 yılı net geliri 582.393,54TL. 2017 yılına devreden tahakkuk artığı 547.388.85 TL. dir.

 

               03.TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ:2017 Yılı Bütçesi ile 250.835.00 TL.Gelir Tahminin de bulunulduğu 2016 yılında tahsil edilmeyip de 2017 yılına 72.185.58 TL.Tahakkuk artığı devredilmiş,2017 geçmiş yıllardan iptal edilen tahakkuk 301.362.93 TL. 2017 yılında 279.245.93 TL.Tahakkuk gerçekleşmiş olup 2017 yılı toplam tahakkuku 354.635.15 TL. Olarak gerçekleşmiştir.2017 yılı içinde 279.245.93 TL TL.tahsilât gerçekleşmiş olup 2016 yılından 2017 yılına 75.389.22 TL.Tahakkuk artığı devretmiştir.

                                    

              04.ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER: 2017 Yılı bütçesi ile 472.800.00 TL.Gelir tahminin de bulunulmuş,2016 yılından devreden tahakkuk olmayıp,2017 yılı içinde 346.354.00TL.tahakkuk gerçekleşmiş olup,2017 yılı içinde 346.354.00TL.tahsilat gerçekleştiğinden 2017 yılına tahakkuk devri olmamıştır.

 

             05.DİĞER GELİRLER:2017 Yılı Bütçesi ile 11.707.680.00 TL. Gelir tahminin de bulunulduğu 2016 yılında 19.072.79 TL. Tahakkuk devri olduğu, 2017 yılında 10.041.075.05 Tahakkuk gerçekleşmiş olup,2017 yılı toplam tahakkuku 10.041.075.05 TL Olmuştur.2017 yılı tahsilâtı 10.011.877.82 TL. Olarak gerçekleşmiş olup 2017 yılına 48.270.02 TL.Tahakkuk artığı devretmiştir.

 

             06.SERMAYE GELİRLERİ: 2017 Yılı Bütçesi ile 706.000.00 TL. Gelir tahminin de bulunulmuş olup, gerek önceki yıldan gerekse yılı içinde herhangi bir tahakkuk ve  yılı içinde tahsilat gerçekleşmemiştir.

 

                Sonuç olarak 2017 yılı bütçesi olarak toplam 14.000.000.00 TL. Gelir tahminin de bulunulmuş olup, 2016 yılından 2017 yılına 479.106.38 TL. Tahakkuk devri yapıldığı geçmiş yıllara ait 125.012.89 TL. tahakkuk iptali yapılmış , 2017 yılı içinde 11.890.919.38 TL. tahakkuk geçekleşmiş olup, 2017 yılı toplam tahakkuku 11.890.919.38 TL.gerçekleşerek 2017 yılı tahsilâtı 11.219.871.29 TL olarak tahsilât yapıldığı, 2017 yılı net tahsilatı 11.219.871.29 TL.olarak gerçekleşmiştir.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   2017 Yılı Bütçesi  14.000.000.00 TL. Gider ve Gelir olarak denk Bütçe ödeneği sağlanmıştır.

                 

 

                   Bu duruma göre :

                  

                   2017 Yılı Bütçe Ödeneği                                :  14.000.000.00 TL.

                   2017 Yılı Gerçekleşen Bütçe Gideri             :     10.174.595.97 TL.

                   2017 Yılı Gerçekleşen Gelir Tahakkuk Toplamı  :      11.890.919.38 TL.

                   2017 Yılı Gerçekleşen Toplam Gelir            :      11.219.871.29 TL.

                   2017 Yılına Devreden Tahakkuk Artığı       :        671.048.09 TL.

                  

                   Belediyemiz 2017 Yılı kesin hesabı Belediyemiz Meclisi Huzurunda, Gelir ve Gider Cetvelleri Ayrıntılı şekilde maddeler halinde tek, tek okunarak Meclise beyan edildi.

 

 

 

 

 

                Yapılan açık oylama sonucu meclis üyelerince oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı 

 

 

Ergün DOĞAN

              Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

 

                     

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2018

Tarihi

02.05.2018

Saat

 14:00

Sayısı

 29

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

İller Bankası A.Ş Kredi Kullanımı hususu hk.

Gelecek Toplantı

Tarih

07.06.2018

Saat

 14:00

 • Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, Necmettin ÖZCAN, A. Turan SARPKAYA, A.Vahap TÜRK, M.Ali TURAN, Haydar KAYGUSUZ, Bülent GÜDE, Ergün DOĞAN, Demet KELEŞ TUTAL, Sami İLHAN, Erdal ÜSTÜN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Cumali DOĞAN, Osman ASLANTAŞ, Mustafa KAPLAN
 • Mazeretsiz katılmayanlar    :-

 

      Gündemin Ek 8. Maddesi;  Gündemimizin Ek Sekizinci maddesi olan İller Bankası A.Ş Kredi Kullanımı hususugörüşülmeye geçildi.

 

        Meclis Başkan; Gündemimizin Ek Sekizinci maddesi olan İller Bankası A.Ş Kredi Kullanımı hususu görüşülmelerine başlanıldı.

 

          Belediye Meclis Üyesi Ergün DOĞAN’ın Meclis Başkanlığına verdiği 02.05.2018 tarihli dilekçe gereği; Belediyemiz tarafından İlçemiz Kültür Mahallesinde yapımına başlandığı, bir an önce tamamlanması ve bu noktada gerekli ödeneğin temininin sağlanması için İller Bankasından proje karşılığı kredi kullanılması hususunun gündeme alınmasını talep etmiştir.

 

         Belediyemiz sorumluluk sahası içerisinde bulunup ihale edilerek yapımına devam edilen Eski Devlet Hastanesinin Akçadağ Kültür Merkezine dönüştürülmesi yapım işi ile alakalı olmak üzere kullanılması talep edilen kredi konusunun;

 

          5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “İhtisas komisyonları” başlıklı 24. Maddesi uyarınca konunun incelenmek üzere Akçadağ Belediye Başkanlığı İmar Komisyonuna havalesine ve 5 işgünü içinde düzenlenecek Komisyon Raporunun meclis toplantısında görüşülmesine;

 

 

        Belediyemiz Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi        

 

 

 

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı 

 

 

Ergün DOĞAN

              Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

 

                     

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2018

Tarihi

04.05.2018

Saat

 14:00

Sayısı

 30

Birleşim

 2

Oturum

 1

Özü

Belediyemiz mülkiyetinde olan 86 ada 31 ve 50 nolu parseller ile 61 ada 23 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı konusunda hazırlanan İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi

Gelecek Toplantı

Tarih

07.06.2018

Saat

 14:00

 • Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, Necmettin ÖZCAN, A. Turan SARPKAYA, A.Vahap TÜRK, M.Ali TURAN, Haydar KAYGUSUZ, Bülent GÜDE, Ergün DOĞAN, Demet KELEŞ TUTAL, Sami İLHAN, Erdal ÜSTÜN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Cumali DOĞAN, Osman ASLANTAŞ, Mustafa KAPLAN
 • Mazeretsiz katılmayanlar    :

        Gündemin 3. Maddesi;  Gündemimizin Üçüncü maddesi olan Belediyemiz mülkiyetinde olan 86 ada 31 ve 50 nolu parseller ile 61 ada 23 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı konusunda hazırlanan İmar Komisyon Raporuhususugörüşülmeye geçildi.

 

        Meclis Başkan; Gündemimizin Üçüncü maddesi olan Belediyemiz mülkiyetinde olan 86 ada 31 ve 50 nolu parseller ile 61 ada 23 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı konusunda hazırlanan İmar Komisyon Raporunun Görüşülmelerine başlanıldı.

 

        Belediyemiz Meclisinin 02.05.2018 tarih ve 24 Sayılı Kararı gereğince Belediyemiz mülkiyetinde olan 86 ada 31 ve 50 nolu parseller ile 61 ada 23 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı konusu Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilmiş olup;

 

        İmar Komisyonunun 03.05.2018 tarihli Raporlarında Belediyemiz mülkiyetinde olan 86 ada 31 ve 50 nolu parseller ile 61 ada 23 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı konusu tetkiki neticesinde;

 

        Akçadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 24.01.2018 Tarih ve E.1721020 sayılı yazısında belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait Kültür Mahallesi 86 ada 31 ve 50 nolu parsellerde İmam Hatip Ortaokulu yapımı amacıyla talep edilen imar plan değişikliği hususunun incelenmesi neticesinde;

         Yapılan bu düzenleme ile mevcut imar planında konut alanı ve park alanı olarak planlı ve mülkiyeti Belediyeye ait olan 2.196,00 m2 yüzölçümlü 86 ada 31 ve 3.712,00 m2  yüzölçümlü 86 ada 50 nolu taşınmazlar Ortaokul Alanı Alanı olarak planlanmıştır. Bu eğitim alanı için yapılaşma koşulu olarak emsal kararı getirilmiş ve emsal 1.20 (E=1.20), maksimum yapı yüksekliği 12.50 m (Yençok=12.50) olarak plana işlenmiştir. Yapı yaklaşma mesafeleri olarak ise tüm cephelerden 5 metre verilmiştir.

         Eğitim alanı olarak planlanan ve yaklaşık 1050 m2 alana sahip mevcut imar planındaki park alanına karşılık olarak ise yönetmelik gereği aynı bölgede yaklaşık 2450 m2 park alanı yine mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 61 ada 23 nolu parsel üzerinde ayrılmıştır.

         Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi gereğince 11.04.2018 tarih ve 217 nolu kararına istinaden bu bölgede yapılacak fonksiyon değişikliğine esas 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği onaylanmıştır.

        Mülkiyeti Belediyemize ait Kültür Mahallesi 86 ada 31 ve 50 nolu parsellerde Ortaokul Alanı ile mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 61 ada 23 nolu parselde Park olarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ''İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar.'' hükmü gereğince, plan değişikliğine ait pafta ve raporların karara bağlanarak onaylanması hususunun komisyon da uygun görmüş olup;

        Belediyemiz Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi        

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı 

 

 

Ergün DOĞAN

                   Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

 

                     

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal