http://akcadag.bel.tr tr Mon, 05 Jun 2023 09:56:45 EEST Mon, 05 Jun 2023 09:56:45 EEST 10 Haberler <link>http://akcadag.bel.tr</link> <url></url> <width>160</width> <height>80</height> <description /> </image> <item> <pubDate>Mon, 28-11-2022 21:16 EEST</pubDate> <title><![CDATA[ Ak�ada�da Kad�na Y�nelik �iddetle M�cadele 2022 Faaliyetleri Yap�ld� ]]> Ak�ada�da Kad�na Y�nelik �iddetle M�cadele 2022 Faaliyetleri Yap�ld�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/akcadagda-kadina-yonelik-siddetle-mucadele-2022-faaliyetleri-yapildi_d121.html Mon, 01-09-2022 14:33 EEST <![CDATA[ AK�ADA� YEN� G�R�N�M�NE KAVU�UYOR (SOKAK SA�LIKLA�TIRMA PROJES� ]]> AK�ADABELED�YESSOKAK SA�LIKLA�TIRMA PROJES�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/akcadag-yeni-gorunumune-kavusuyor-sokak-sagliklastirma-projesi_d120.html Mon, 29-07-2022 13:10 EEST <![CDATA[ Ba�kan Kazgan��n Hicri Y�lba�� ve Muharrem Ay� Mesaj� ]]> Ak�adaBelediye Ba�kanAli Kazgan �Hicri Y�lba��dolay�s�yla bir mesaj yay�nlayarakbu kutsal ay�nt�m T�rk-�slam alemi ve insanl��a bar� huzur ve mutluluk getirmesini diledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/baskan-kazganin-hicri-yilbasi-ve-muharrem-ayi-mesaji_d119.html Mon, 26-06-2022 23:42 EEST <![CDATA[ Uluslararas� Levent Vadisi MTB Cup C2 Da� Bisiklet Yar��� ]]> �lkemizin �nemli tarihi zenginliklerinden biri olan Levent Vadisi bu y�l ilki ger�ekle�tirilen UluslararasLevent Vadisi MTB CUP C2 DaBisiklet yar��lar�na ev sahipli�i yapt�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/uluslararasi-levent-vadisi-mtb-cup-c2-dag-bisiklet-yarisi_d118.html Mon, 10-06-2022 10:26 EEST <![CDATA[ AK�ADA� BELED�YES� OTOBUS SAATLER� VE G�ZERGAH B�LG�S� ]]> AK�ADABELED�YESOTOBUS SAATLERVE G�ZERGAH B�LG�S�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/akcadag-belediyesi-otobus-saatleri-ve-guzergah-bilgisi_d117.html Mon, 09-06-2022 00:21 EEST <![CDATA[ Esenbey Mahallemizin ��mesuyu ve Kanalizasyon Altyap� �al��malar� Temel Atma T�renini Ger�ekle�tirdik ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon �daresi (MASK�taraf�ndan Ak�ada�l�esi EsenbeyDo�antepe ve Ta�olar Mahallesi�ne yap�lan altyap�al��malari�in temel atma t�reni yap�ld�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/esenbey-mahallemizin-icmesuyu-ve-kanalizasyon-altyapi-calismalari-temel-atma-torenini-gerceklestirdik_d116.html Mon, 22-05-2022 01:05 EEST <![CDATA[ Ak�ada� Belediyesi Sebze Fidelerini �ift�ilerle Bulu�turdu ]]> Sebze Fideleri �ift�ilerle Bulu�tuDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/akcadag-belediyesi-sebze-fidelerini-ciftcilerle-bulusturdu_d115.html Mon, 16-05-2022 09:47 EEST <![CDATA[ Alt�n Yumruk K�z�m�z Hatice AKBA� �eyrek Finalde ]]> 🇹🇷D�nya �ampiyonlu�u Yolunda Alt�n K�z�m�z �eyrek Finalde #haticeakba� �stanbulda d�zenlenen D�nya Kad�n Boks �ampiyonas�nda Ermeni rakibini ma�lup edip �eyrek finale y�kseldi ���kt��t�m ma�larda il�emizi ve bizleri gururland�ran Hatice AKBAk�z�m�za ba�ar�lar diliyorum.� Ali KAZGAN Ak�adaBelediye Ba�kan�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/altin-yumruk-kizimiz-hatice-akbas-ceyrek-finalde_d114.html Mon, 21-04-2022 16:45 EEST <![CDATA[ Ak�ada�da 23 Nisan Kutlamalar� Ba�lad� ]]> 23 Nisan Milli Egemenlik Ve �ocuk Bayramkapsam�nda Ak�adaBelediyesi taraf�ndan d�zenlenen etkinlik Ak�adaKapalSpor Salonu�nda ger�ekle�tirildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/akcadagda-23-nisan-kutlamalari-basladi_d113.html Mon, 17-09-2021 15:49 EEST <![CDATA[ AK�ADA� BELED�YES� TEKST�L FABR�KASI �HALES� ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/akcadag-belediyesi-tekstil-fabrikasi-ihalesi_d112.html Mon, 20-08-2021 16:55 EEST <![CDATA[ AK�ADA� BELED�YES� ZABITA M�D�RL��� BELED�YE EM�R VE YASAKLARI UYGULAMA Y�NETMEL��� ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/akcadag-belediyesi-zabita-mudurlugu-belediye-emir-ve-yasaklari-uygulama-yonetmeligi_d110.html Mon, 20-01-2021 10:04 EEST <![CDATA[ AK�ADA� K�MBES�N�N HAK ETT��� DE�ER, CO�RAF� ��ARET� ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/akcadag-kombesinin-hak-ettigi-deger-cografi-isareti_d106.html Mon, 13-01-2021 10:32 EEST <![CDATA[ Ak�ada� Belediyesince Haz�rlanan Revizyon �mar Plan� ]]> Ak�adaBelediyesince haz�rlanan Ak�adaAktepeBa�p�narDo�uK�lt�rKotang�lMahallelerimizi kapsayan 1/1000 �l�ekli revizyon uygulama imar plan1 ay s�re ile ask�ya ��kar�lm��t�r.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/akcadag-belediyesince-hazirlanan-revizyon-imar-plani_d105.html Mon, 25-09-2020 09:55 EEST <![CDATA[ Avrupa Hareketlilik Haftas� (Ak�ada�) ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/avrupa-hareketlilik-haftasi-akcadag_d104.html Mon, 10-09-2020 14:48 EEST <![CDATA[ �L�EM�ZE HAYIRLI OLSUN HAZIR G�Y�M AT�LYES� ]]> Ak�adaBelediyesibir yerel y�netim birimi olarak halk�n beklentilerini kar��lamada her ge�en g�n daha da �nemli h�le gelmekte ve bu ihtiya�lara yeti�menin m�cadelesini vermektedirBelediyemizde verimlilik esas al�narak az kaynakla do�ru ihtiya�lar�n kar��lanmasama�lanmaktad�rBunun i�in halk�n �nemsedi�i hizmetlerin tespit edilmesi �nem arzetmektedirBu kapsamda vatanda�lar�m�zla yapm�oldu�umuz g�r��meler s�ras�nda en �nemli talebin i�sizli�e ��z�m bulunmasoldu�unu tespit ettik.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/ilcemize-hayirli-olsun-hazir-giyim-atolyesi-_d102.html Mon, 31-08-2020 15:09 EEST <![CDATA[ K�LT�R MERKEZ� YIKIM ��� �LANI ]]> Malatya �li Ak�ada�l�esi K�lt�r Mahallesi 61 ada 27 nolu parsel �zerinde at�l bulunan K�lt�r Merkezi Binas�n�n y�k�m y�k�m �ncesi ve y�k�m sonrasolu�acak hurdamalzemelerinin sat�ihalesi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/kultur-merkezi-yikim-isi-ilani_d101.html Mon, 27-08-2020 15:52 EEST <![CDATA[ �L�EM�ZE HAYIRLI OLSUN �L�E HALK K�T�PHANES� ]]> Ak�adaBelediyesi olarak il�ede e�itim seviyesinin y�kseltilmesi amac�yla DAP�la i�birli�i i�erisinde ba�lat�lan �Okuma K�lt�r�n�n Geli�tirilmesi Projesikapsam�nda ��L�E HALK K�T�PHANES�tamamlanm��t�r. TarihiMalatya�dan da eski olmas�na ra�men y�llar�n ihmali sonucu neredeyse hi�bir yat�r�m alamayan il�emizde bir k�t�phanenin bile bulunmamas�nemli bir eksiklikti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/ilcemize-hayirli-olsun-ilce-halk-kutuphanesi_d100.html Mon, 11-08-2020 15:32 EEST <![CDATA[ �L�EM�ZE HAYIRLI OLSUN KATI ATIK AKTARMA �STASYONU ]]> Ak�adail�esinin en �nemli �evre sorunlar�ndan birisi olan �KatAt�k Depo Alan�� konusu ��z�me kavu�turuldu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/ilcemize-hayirli-olsun-kati-atik-aktarma-istasyonu-_d99.html Mon, 04-08-2020 16:11 EEST <![CDATA[ Kilitli Parke Ta�� Ve Bord�r D��emesi Yap�m ��i ]]> AK�ADABelediyesine ba�lDedek�yKeklikp�nar Kas�mu�a� Ta�evlerAks�t ve Esenli mahallelerine Kilitli Parke Ta� Bord�r d��emesi Yap�m ��i (MalzemeNakliye���ilik T�m Giderler Dahilyap�m i�i 4734 say�lKamu �hale Kanununun 19 uncu maddesine g�re a��k ihale usulile ihale edilecektir�haleye ili�kin ayr�nt�lbilgiler a�a��da yer almaktad�r.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/kilitli-parke-tasi-ve-bordur-dosemesi-yapim-isi_d98.html Mon, 15-06-2020 08:30 EEST <![CDATA[ Ak�ll� Akaryak�t Otomasyon Sistemi ]]> Yapm�oldu�umuz yak�t ihalesi sonucu kamu yarar�effafl�k vede kay�p ve ka�ak yak�t g�z �n�nde bulundurularak yeni otomasyon ve GAS sistemi (g�venli akaryak�t sisteminege�ilmi�tir Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/akilli-akaryakit-otomasyon-sistemi-_d97.html Mon, 15-06-2020 08:28 EEST <![CDATA[ Belediyemize Ait Arazilerin Sat��� ]]> M�lkiyeti Belediyemize ait olana�a��da cinsi belirtilen ta��nmazlar ayrayrihale edilmek sureti ile 2886 say�lDevlet �hale Kanununun 45Maddesi gere�i a��k teklif usul�- a��k art�rma suretiyle s�ra numaras�na g�re sat�lacakt�r.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/belediyemize-ait-arazilerin-satisi_d96.html Mon, 11-05-2020 11:13 EEST <![CDATA[ Vatanda�lar i�in il�ede el dezenfekte stand� b�rakt�k. (Ak�ada�� Korumak Senin Ellerinde) ]]> Ak�adabelediyesi taraf�ndan �ar�merkezi ba�ta olmak �zere �e�itli noktalara el dezenfektanstandkurdu. Belediyesin kurdu�u dezenfekte stand�nda vatanda�lar ellerini dezenfekte ediyorlarDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/vatandaslar-icin-ilcede-el-dezenfekte-standi-biraktik-akcadag-i-korumak-senin-ellerinde_d95.html Mon, 16-04-2020 16:11 EEST <![CDATA[ Sokak Hayvanlar�n� Unutmad�k (Korona Vir�s Sebebi ile soka�a ��kamayan vatanda�lar�n besleyemedi�i sokak hayvanlar� i�in il�enin farkl� noktalar�na mama ve su b�rakt�.) ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/sokak-hayvanlarini-unutmadik-korona-virus-sebebi-ile-sokaga-cikamayan-vatandaslarin-besleyemedigi-sokak-hayvanlari-icin-ilcenin-farkli-noktalarina-mama-ve-su-birakti-_d94.html Mon, 16-04-2020 16:00 EEST <![CDATA[ Ak�ada� Belediyesi Olarak Korona vir�s�ne kar�� �nlemlerimizi il�emizde almaya devam ediyoruz. ]]> Malatyan�n Ak�adail�esindekorona vir�s�ne kar��nlem almak amac�yla halk�n yo�un olarak kulland�klarmekanlarda dezenfekte ve ila�lama �al��masyap�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/akcadag-belediyesi-olarak-korona-virusu-ne-karsi-onlemlerimizi-ilcemizde-almaya-devam-ediyoruz-_d93.html Mon, 06-03-2020 08:53 EEST <![CDATA[ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ]]> Belediyemiz Makine Park�nda Bulunan �e�itli arave �Makinelerinde Kullan�lmak �zre Otomasyon ve Pompa Sistemli Akaryak�t (Motorin - BenzinAl�m��iDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/akaryakit-satin-alinacaktir_d88.html Mon, 21-02-2020 15:43 EEST <![CDATA[ Benim Kuaf�r�m K�y Okullar�nda projesi ile �ocuklar� sevindirdiler ]]> AK�ADABELED�YESK�LT�R VE SOSYAL H�ZMETLER M�D�RL���M�ZCE Y�R�T�LEN SOSYAL SORUMLULUK PROJEM�Z KAPSAMINDA;Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/benim-kuaforum-koy-okullarinda-projesi-ile-cocuklari-sevindirdiler_d87.html Mon, 20-02-2020 17:43 EEST <![CDATA[ AK�ADA� BELED�YES� ULUSLARARASI PROJES�N�N KAPANI�INI YAPTI ]]> �evre ve �ehircilik Bakanl��taraf�ndan A�ustos 2017 tarihinden bu yana y�r�t�lmekte olan ��klim De�i�ikli�i Alan�nda Ortak �abalar�n Desteklenmesi Projesikapsam�nda 5 �ubat �ar�amba g�nAnkarada ger�ekle�tirilen kapan�program�na proje i�erisinde yer alan belediyelerden biri olan Ak�adaBelediyeside kat�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/akcadag-belediyesi-uluslararasi-projesinin-kapanisini-yapti_d86.html Mon, 20-01-2020 15:14 EEST <![CDATA[ KARBON AYAK �Z� ENVANTER� K�TABI TANITILDI ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/karbon-ayak-izi-envanteri-kitabi-tanitildi_d85.html Mon, 02-01-2020 10:01 EEST <![CDATA[ AK�ADA� HAK ETT��� YERE GELECEK ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/akcadag-hak-ettigi-yere-gelecek_d84.html Mon, 02-01-2020 09:45 EEST <![CDATA[ BELED�YE BA�KANIMIZDAN MGC�YE Z�YARET ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/belediye-baskanimizdan-mgcye-ziyaret_d83.html Mon, 02-01-2020 09:38 EEST <![CDATA[ MERMER OSB DE��L, KARMA OSB KURMALIYIZ ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/mermer-osb-degil-karma-osb-kurmaliyiz_d82.html Mon, 31-12-2019 16:52 EEST <![CDATA[ �ALI�MAYA,�RETMEYE VE AK�ADA�IMIZI G�ZELLE�T�RMEYE DEVAM EDECE��Z ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/calismayauretmeye-ve-akcadagimizi-guzellestirmeye-devam-edecegiz_d81.html Mon, 06-12-2019 11:55 EEST <![CDATA[ AK�ADA� LEVENT VAD�S� KURUMSAL K�ML���NE KAVU�UYOR PROJES�N�N E��T�MLER� BA�LADI ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/akcadag-levent-vadisi-kurumsal-kimligine-kavusuyor-projesinin-egitimleri-basladi_d80.html Mon, 12-11-2019 13:32 EEST <![CDATA[ TAR�H� KENTLER B�RL���NDEN BELED�YEM�ZE BA�ARI �D�L� ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/tarihi-kentler-birligi-nden-belediyemize-basari-odulu_d77.html Mon, 11-11-2019 16:00 EEST <![CDATA[ AK�ADA� BELED�YES� GELECE�E NEFES OLDU ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/akcadag-belediyesi-gelecege-nefes-oldu_d76.html Mon, 28-10-2019 10:13 EEST <![CDATA[ �T�RK M�LLET�, GE�M��TE OLDU�U G�B� GELECEKTE DE HAK ETT��� YER� ALACAKTIR� ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/turk-milleti-gecmiste-oldugu-gibi-gelecekte-de-hak-ettigi-yeri-alacaktir-_d75.html Mon, 22-10-2019 12:16 EEST <![CDATA[ ESK� BELED�YE BA�KANI �BRAH�M KO�AR ���N T�REN D�ZENLEND� ]]> Ak�adaEski Belediye Ba�kan�brahim Ko�ar Topra�a VerildiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/eski-belediye-baskani-ibrahim-kosar-icin-toren-duzenlendi_d74.html Mon, 21-10-2019 15:47 EEST <![CDATA[ VEFAT ve BA�SA�LI�I ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/vefat-ve-bassagligi_d73.html Mon, 21-10-2019 15:38 EEST <![CDATA[ MUHTARLAR, BELED�YE BA�KANIMIZ AL� KAZGANI Z�YARET ETT� ]]> 19 Ekim Muhtarlar G�ndolay�s�yla Ak�adaMuhtarlar Derne�iAk�adaBelediye Ba�kanAli Kazgan�makam�nda ziyaret etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/muhtarlar-belediye-baskanimiz-ali-kazgan-i-ziyaret-etti_d72.html Mon, 28-09-2019 15:30 EEST <![CDATA[ �ADIRINLA GEL, KAMP ATE��NDE BULU�ALIM ]]> Levent Vadisi sporcularve kamp severleri bu y�lda a��rlamaya devam ediyor.Ak�adaBelediyesi taraf�ndan bu y�l 3�ncd�zenlenecek olan UluslararasDo�a SporlarFestivali 3-4-5-6 Ekim tarihlerinde Levent Vadisi Kamp Alan�nda ger�ekle�tirilecek.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/cadirinla-gel-kamp-atesinde-bulusalim_d71.html Mon, 28-09-2019 15:01 EEST <![CDATA[ BURSADA AK�ADA� R�ZGARI ]]> Ak�adaBelediyesiBursa �l Dernekleri Federasyonu (B�LDEFtaraf�ndan bu y�l 4�nc�sd�zenlenen Bursa Anadolu G�nleri Fuar��na kat�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/bursa-da-akcadag-ruzgari_d70.html Mon, 28-09-2019 14:49 EEST <![CDATA[ BELED�YEM�Z ile FKA ARASINDA PROTOKOL �MZALANDI ]]> Ak�adaBelediyesi taraf�ndan haz�rlanan Ak�adaLevent Vadisi Kurumsal Kimli�ine Kavu�uyor projesinin destek anla�masi�in F�rat Kalk�nma Ajans�yla protokol imzaland�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/belediyemiz-ile-fka-arasinda-protokol-imzalandi_d69.html Mon, 21-08-2019 14:24 EEST <![CDATA[ DO�AL G�ZELL���N ADI; LEVENT VAD�S� ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/dogal-guzelligin-adi-levent-vadisi_d68.html Mon, 12-08-2019 00:10 EEST <![CDATA[ BA�KAN KAZGANIN KURBAN BAYRAMI MESAJI ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/baskan-kazgan-in-kurban-bayrami-mesaji_d67.html Mon, 09-08-2019 16:32 EEST <![CDATA[ KURBANLARINIZIN KES�M� H�JYEN�K �ARTLARDA YAPILIYOR ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/kurbanlarinizin-kesimi-hijyenik-sartlarda-yapiliyor_d66.html Mon, 09-08-2019 16:26 EEST <![CDATA[ �MAHALLELER�M�Z�N GELECE��N� B�RL�KTE PLANLIYORUZ� PROJES� BA�LADI ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/mahallelerimizin-gelecegini-birlikte-planliyoruz-projesi-basladi_d65.html Mon, 07-08-2019 10:42 EEST <![CDATA[ AK�ADA�DA TAZ�YE YEME�� UYGULAMASI KALDIRILIYOR ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/akcadag-da-taziye-yemegi-uygulamasi-kaldiriliyor_d64.html Mon, 30-07-2019 14:30 EEST <![CDATA[ �YAYA �NCEL�KL� TRAF�K YILI� UYGULAMASI AK�ADAВDA GER�EKLE�T�D�LD� ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/yaya-oncelikli-trafik-yili-uygulamasi-akcadagda-gerceklestidildi_d63.html Mon, 26-07-2019 11:51 EEST <![CDATA[ �KADIN MESLEK� E��T�M VE �� AT�LYES� PROJESݔ �N �NCELEMEDEN GE�T� ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/kadin-mesleki-egitim-ve-is-atolyesi-projesi-on-incelemeden-gecti_d62.html Mon, 19-07-2019 01:51 EEST <![CDATA[ �ZEL ��RENC�LERDEN AK�ADA�A Z�YARET ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/ozel-ogrencilerden-akcadag-a-ziyaret_d61.html Mon, 15-07-2019 23:24 EEST <![CDATA[ M�LLET�N ZAFER�: 15 TEMMUZ ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/milletin-zaferi-15-temmuz_d60.html Mon, 10-07-2019 10:14 EEST <![CDATA[ EN KISA S�REDE YAYLANIN YOLLARINI YAPACA�IZ ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/-en-kisa-surede-yaylanin-yollarini-yapacagiz-_d59.html Mon, 13-06-2019 14:57 EEST <![CDATA[ AK�ADA� BELED�YES� WHATSAPPTA ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/akcadag-belediyesi-whatsapp-ta_d58.html Mon, 13-06-2019 13:21 EEST <![CDATA[ BA�KAN YARDIMCISI EY�P I�IK, AK�ADA� MYO MEZUN�YET�NE KATILDI ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/baskan-yardimcisi-eyup-isik-akcadag-myo-mezuniyetine-katildi_d56.html Mon, 06-06-2019 23:05 EEST <![CDATA[ AK�ADA�DA BAYRAMLA�MA ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/akcadag-da-bayramlasma_d55.html Mon, 04-06-2019 12:27 EEST <![CDATA[ BA�KAN KAZGANDAN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/baskan-kazgan-dan-ramazan-bayrami-mesaji_d53.html Mon, 31-05-2019 13:03 EEST <![CDATA[ BA�KAN KAZGAN�DAN KAD�R GECES� MESAJI ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/baskan-kazgandan-kadir-gecesi-mesaji_d52.html Mon, 29-05-2019 13:55 EEST <![CDATA[ AK�ADAВDA �SA�LIKLI B�Y�YORUM� PROJES� F�NAL YARI�MASI YAPILDI ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/akcadagda-saglikli-buyuyorum-projesi-final-yarismasi-yapildi_d51.html Mon, 24-05-2019 13:38 EEST <![CDATA[ �SA�LIKLI B�Y�YORUM� PROJES�N�N F�NAL�STLER� BELL� OLDU ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/saglikli-buyuyorum-projesinin-finalistleri-belli-oldu_d50.html Mon, 23-05-2019 11:10 EEST <![CDATA[ �SA�LIKLI B�Y�YORUM� PROJES�N�N 2. G�N YARI�MASI TAMAMLANDI ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/saglikli-buyuyorum-projesinin-2-gun-yarismasi-tamamlandi_d49.html Mon, 22-05-2019 11:59 EEST <![CDATA[ AK�ADAВDA �SA�LIKLI B�Y�YORUM� PROJES�N�N YARI�MALARI BA�LADI ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/akcadagda-saglikli-buyuyorum-projesinin-yarismalari-basladi_d48.html Mon, 18-05-2019 22:02 EEST <![CDATA[ BA�KAN KAZGANDAN 19 MAYIS MESAJI ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/baskan-kazgan-dan-19-mayis-mesaji_d47.html Mon, 16-05-2019 16:17 EEST <![CDATA[ 34 CASA U�A�I �EH�D� ANILDI ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/34-casa-ucagi-sehidi-anildi_d46.html Mon, 09-05-2019 12:02 EEST <![CDATA[ AK�ADA�DA SA�LIKLI B�Y�YORUM PROJES� BA�LADI ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/akcadag-da-saglikli-buyuyorum-projesi-basladi_d45.html Mon, 06-05-2019 16:11 EEST <![CDATA[ BA�KAN KAZGAN BA�ARILI SPORCULARI A�IRLADI ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/baskan-kazgan-basarili-sporculari-agirladi_d44.html Mon, 06-05-2019 15:34 EEST <![CDATA[ AK�ADA� BELED�YES� MAYIS AYI MECL�S TOPLANTISINI YAPTI ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/akcadag-belediyesi-mayis-ayi-meclis-toplantisini-yapti_d43.html Mon, 06-05-2019 08:50 EEST <![CDATA[ BA�KAN KAZGANDAN RAMAZAN AYI MESAJI ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/baskan-kazgan-dan-ramazan-ayi-mesaji_d42.html Mon, 06-05-2019 08:43 EEST <![CDATA[ BELED�YE BA�KANIMIZA B�R �D�L DAHA ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/belediye-baskanimiza-bir-odul-daha_d41.html Mon, 26-04-2019 12:23 EEST <![CDATA[ MARD�N GEZ�S� HAKKINDA DUYURU ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/mardin-gezisi-hakkinda-duyuru_d40.html Mon, 23-04-2019 22:51 EEST <![CDATA[ 23 N�SANDA AK�ADA�DA KOLTUK DEVR� ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/23-nisan-da-akcadag-da-koltuk-devri_d39.html Mon, 22-04-2019 15:39 EEST <![CDATA[ �ocuklar�m�z� ve Gen�lerimizi, T�rkiye Cumhuriyetine Sahip ��kma �radesi ��inde G�rmenin Gururu ��indeyiz ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/-cocuklarimizi-ve-genclerimizi-turkiye-cumhuriyeti-ne-sahip-cikma-iradesi-icinde-gormenin-gururu-icindeyiz-_d37.html Mon, 19-04-2019 09:21 EEST <![CDATA[ BERAT KAND�L� MESAJI ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/berat-kandili-mesaji_d36.html Mon, 17-04-2019 14:06 EEST <![CDATA[ BELED�YE BA�KANIMIZ MUHTARLARLA B�R ARAYA GELD� ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/belediye-baskanimiz-muhtarlarla-bir-araya-geldi_d35.html Mon, 16-04-2019 16:51 EEST <![CDATA[ N�SAN AYI MECL�S TOPLANTISI GER�EKLE�T�R�LD� ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/nisan-ayi-meclis-toplantisi-gerceklestirildi_d34.html Mon, 11-04-2019 15:34 EEST <![CDATA[ BELED�YE BA�KANIMIZ AL� KAZGAN MAZBATASINI ALDI ]]> Ak�ada�da Ba��ms�z Belediye Ba�kanAdayolarak girdi�i 31 Mart Mahalli �dareler Genel Se�imlerini kazan�pAk�adaBelediye Ba�kanl���na se�ilen Ali KazganAk�ada�l�e Se�im Kurulunda d�zenlenen t�renle mazbatas�nalarak g�revine resmen ba�lad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/belediye-baskanimiz-ali-kazgan-mazbatasini-aldi_d33.html Mon, 18-03-2019 21:05 EEST <![CDATA[ AK�ADA�DA 18 MART �EH�TLER� ANMA G�N� PROGRAMI ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/akcadag-da-18-mart-sehitleri-anma-gunu-programi-_d32.html Mon, 08-03-2019 16:10 EEST <![CDATA[ BA�KAN KAZGANDAN 8 MART KUTLAMASI ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/baskan-kazgan-dan-8-mart-kutlamasi_d31.html Mon, 15-02-2019 12:21 EEST <![CDATA[ VEFAT ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/vefat_d28.html Mon, 04-02-2019 18:34 EEST <![CDATA[ M�LLET BAH�ES� TAMAMLANDI ]]> Ak�adaBelediyesi taraf�ndan Cumhuriyet Meydan��nda bulunan �ar�d�zenlemesi kapsam�nda �al��malar�na ba�lan�lan �Millet Bah�esitamamland�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/millet-bahcesi-tamamlandi_d27.html Mon, 31-01-2019 10:32 EEST <![CDATA[ AK�ADA� BELED�YES� AKTU. TEM. �N�. LTD. �T�. SINAV KOM�SYONU DE�ERLEND�RME SONU�LARI ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/akcadag-belediyesi-aktu-tem-ins-ltd-sti-sinav-komisyonu-degerlendirme-sonuclari_d26.html Mon, 03-01-2019 10:56 EEST <![CDATA[ AK�ADA�DA KAR TEM�ZLEME �ALI�MALARI DEVAM ED�YOR ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/akcadag-da-kar-temizleme-calismalari-devam-ediyor_d25.html Mon, 25-12-2018 18:00 EEST <![CDATA[ AK�ADA� BELED�YES�, TY�P KAPSAMINDA ���� ALIMI YAPTI ]]> Ak�adaBelediyesiTY�P Kapsam�nda 40 ���i Al�mYapt�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/akcadag-belediyesi-tycp-kapsaminda-isci-alimi-yapti_d23.html Mon, 18-12-2018 10:33 EEST <![CDATA[ BA�KAN YARDIMCISI I�IK, ULUSLARARASI KENT VE SA�LIK KONGRES�NE KATILDI ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/baskan-yardimcisi-isik-uluslararasi-kent-ve-saglik-kongresi-ne-katildi_d22.html Mon, 18-12-2018 10:11 EEST <![CDATA[ LEVENT VAD�S�NE ME�E PALAMUDU D�K�LD� ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/levent-vadisi-ne-mese-palamudu-dikildi_d21.html Mon, 14-12-2018 10:16 EEST <![CDATA[ AK�ADA�DA GER� D�N���M KUTULARI DA�ITILDI ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/akcadag-da-geri-donusum-kutulari-dagitildi_d20.html Mon, 14-12-2018 09:34 EEST <![CDATA[ AK�ADA�IN MAHALLELER� FARKLI B�R K�ML��E KAVU�UYOR ]]> Ak�adaBelediye Ba�kanAli KazganAk�ada�da ya�ayan hem�erilerimizin modern ve �a�dabir ya�am s�rmeleri i�in alt yap�st yap�al��malar�nda b�y�k yol kat ettikdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/akcadag-in-mahalleleri-farkli-bir-kimlige-kavusuyor_d19.html Mon, 09-12-2018 20:06 EEST <![CDATA[ AK�ADA�DA M�LLET BAH�ES� �ALI�MALARI S�R�YOR ]]> Ak�adaBelediyesiCumhuriyet Meydan��nda bulunan �ar��y Millet Bah�esine d�n��t�rme �al��malar�ns�rd�r�yor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/akcadag-da-millet-bahcesi-calismalari-suruyor_d18.html Mon, 09-12-2018 19:58 EEST <![CDATA[ ANADOLUNUN B�Y�K KANYONU; LEVENT VAD�S� ]]> Malatyan�n Ak�adail�esindeABDnin Arizona eyaletindeki B�y�k Kanyona benzetilen ve 65 milyon y�l �ncesine dayanan kaya olu�umlar�n�n bulundu�u Levent Vadisiyerli ve yabancturistlerin ilgisini �ekiyor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/anadolu-nun-buyuk-kanyonu-levent-vadisi_d17.html Mon, 29-11-2018 09:17 EEST <![CDATA[ AK�ADA� BELED�YES�, G�NE� ENERJ� SANTRAL� �HALES�N� YAPTI ]]> Ak�adaBelediyesiBahri Mahallesi�nde yap�lacak olan G�neEnerji Santrali ihalesini ger�ekle�tirdi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/akcadag-belediyesi-gunes-enerji-santrali-ihalesini-yapti_d16.html Mon, 24-11-2018 21:35 EEST <![CDATA[ AK�ADA�DA M�LLET BAH�ES� �ALI�MALARI BA�LADI ]]> Ak�adaBelediyesiCumhuriyet Meydan��nda bulunan �ar��y Millet Bah�esine d�n��t�r�yor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/akcadag-da-millet-bahcesi-calismalari-basladi_d15.html Mon, 22-11-2018 13:40 EEST <![CDATA[ AK�ADA� BELED�YES�N�N KALDIRIM VE K�L�T TA�I �ALI�MALARI DEVAM ED�YOR ]]> Ak�adaBelediyesi�l�e merkezinde ve mahallelerde de�i�im ve d�n���m �al��malar�ns�rd�r�yor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/akcadag-belediyesi-nin-kaldirim-ve-kilit-tasi-calismalari-devam-ediyor_d14.html Mon, 19-11-2018 00:12 EEST <![CDATA[ YAPEX FUARINDA AK�ADA� STANDI YO�UN �LG� G�RD� ]]> YAPEX Fuar�nda Ak�adaStandYo�un �lgi G�rdDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/yapex-fuari-nda-akcadag-standi-yogun-ilgi-gordu_d13.html Mon, 16-11-2018 11:22 EEST <![CDATA[ AK�ADA� BELED�YES�NE B�R �D�L DAHA ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/akcadag-belediyesi-ne-bir-odul-daha_d12.html Mon, 15-11-2018 10:48 EEST <![CDATA[ AK�ADA� 2.ETAP TOK�DE DO�ALGAZ SORUNU ��Z�ME KAVU�TU ]]> Ak�ada2.Etap Tokide Do�algaz Sorunu ��z�me Kavu�tuDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/-akcadag-2-etap-toki-de-dogalgaz-sorunu-cozume-kavustu_d11.html Mon, 15-10-2018 13:24 EEST <![CDATA[ Ak�ada� belediyesine iki �d�l birden.... ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/akcadag-belediyesine-iki-odul-birden-_d10.html Mon, 15-10-2018 13:20 EEST <![CDATA[ Malatya Tan�t�m G�nleri ]]> AK�ADABELED�YES�N�N �MALATYA TANITIM G�NLERݒNDE A�TI�I STANT YO�UN �LGG�R�YOR Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/malatya-tanitim-gunleri_d9.html Mon, 16-06-2018 13:16 EEST <![CDATA[ Ramazan Bayram� Mesaj� ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/ramazan-bayrami-mesaji_d8.html Mon, 04-04-2018 13:15 EEST <![CDATA[ Kat� At�k Aktarma �stasyonu ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/kati-atik-aktarma-istasyonu_d7.html Mon, 13-03-2018 13:13 EEST <![CDATA[ Ak�ada� Belediyesi Proje Ekibi ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/akcadag-belediyesi-proje-ekibi_d6.html Mon, 21-02-2018 13:12 EEST <![CDATA[ Tespit Komisyonu Karar� ]]> 696 Say�lKanun H�km�nde Kararnamenin 127.Maddesinin Ge�ici 23 ve 24.Maddesi Gere�i Ta�eronda �al��an ���ilerin ���i Stat�s�ne Ge�i�i Ba�vuru Sonu�lar� Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://akcadag.bel.tr/tespit-komisyonu-karari_d5.html