AKÇADAĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ YIKIM İŞİ İLANI

Malatya İli Akçadağ İlçesi Kültür Mahallesi 61 ada 27 nolu parsel üzerinde atıl bulunan Kültür Merkezi Binasının yıkım , yıkım öncesi ve yıkım sonrası oluşacak hurda malzemelerinin satış ihalesi.

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

YIKIM İŞİ İLAN

İ L A N

           1-İhalenin Konusu:

                Malatya İli Akçadağ İlçesi Kültür Mahallesi 61 ada 27 nolu parsel üzerinde atıl bulunan Kültür Merkezi Binasının yıkım , yıkım öncesi ve yıkım sonrası oluşacak hurda  malzemelerinin satış ihalesi.

2 - İhalenin Yapılış Şekli:

İhale konusu yıkım, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. Maddesi Açık Teklif(Açık Artırma)  usulü ile ihale edilecektir.

3 - İhale Şartnamesinin Temini ve Bedeli:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde 200,00TL Simgesi karşılığında Akçadağ Belediyesi Muhasebe Müdürlüğünden (Doğu Mah. ) temin edebilirler.

4 - Geçici Teminat Miktarı:

               Geçici teminat tutarı Muhammen Bedelin   %3 üdür Geçici teminat nakit olarak ‘‘Akçadağ Belediyesi Muhasebe Müdürlüğünden alınacak teslimat müzekkeresi ile bankaya yatırılacak veya o iş için herhangi bir bankada bloke edilerek yatırılabilir. ’Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları süresiz teminat mektuplarını vereceklerdir.

5 – İhalenin Tarihi Saati Yeri :

Söz konusu yerin ihalesi  11/09/2020 Cuma Saat :14.00 da günü Akçadağ Belediyesi Hizmet Binası () Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

6 - İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:

a) Geçici teminatı yatırdığına dair belge

b) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

c) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)

d) Noterden tasdikli nüfus cüzdanı sureti( Gerçek kişiler için)

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı), ayrıca irtibat için telefon veya faks numarası

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (Güncel)

g) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir.

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz

ı) Vergi borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden alınmış borcu yoktur yazısı.(Güncel)

i) Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

k) İhaleye katılacak olan yüklenici yıkımı yapılacak taşınmazın yerini bildiğine ve gördüğüne dair belge(dilekçe) sunacaktır.

l)İş deneyimini gösteren belge (İş deneyim olarak son 10 yıl içerisinde resmi kurumlardan alınmış yıkım işlerine ait iş bitirme belgesi. İş deneyim belgesi ihale tahmini bedelinin %50 ’sini karşılamakzorundadır), Benzer iş olarak yıkım işleri veya çelik konstrüksiyon veya her türlü metal sökümü işleri kabul edilecektir. İnşaat Mühendisi diploması ihale konusu benzer işlere denk sayılacaktır.

m)Çevre Şehircilik Bakanlığı veya İl Müdürlükleri aracılığıyla verilen Tehlikesiz Atıklar Toplama ve Ayırma Belgeleri

7- İhale Komisyonu olan İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8-İhaleden  doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri, sözleşme giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan tarafından ödenecektir.

             9- Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı ve açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

           10-İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

 

SIRA NO

İli

İlçesi

Ada

Parsel

Niteliği

Muhammen Bedel

Geçici Teminat Tutarı 

İhale Tarihi ve Saati

3

1

 

Malatya

 

 

Akçadağ

 

 

61

 

 

27

 

 

Kültür Merkezi Binası

 

134.844,88 TL Simgesi(Peşin)

 

 

4.047,00 TL Simgesi

 

11/08/2020

14:00

 

Sayfayı paylaş